Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 52746-2015

Prikaži smanjeni prikaz

13/02/2015    S31

Hrvatska-Koprivnica: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2015/S 031-052746

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija
Nacionalni registracijski broj: 06872053793
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odsjek za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Lana Lacković, dipl. oec.; Vedrana Podnar, dipl. oec. univ. spec. oec.
E-pošta: lana.lackovic@kckzz.hrvedrana.podnar@kckzz.hr
Telefon: +385 48658247

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0005764

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2015.–2016. godine.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 2: Usluge cestovnog prijevoza (2), uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Koprivničko-križevačka županija.

NUTS kod HR015 Koprivničko-križevačka županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluga prijevoza učenika osnovnih škola u matične i područne škole za vrijeme 2015. i 2016. godine sklapanjem okvirnog sporazuma s 1 gospodarskim subjektom.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 14 592 672,50 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
NVV 2/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 207-367225 od 28.10.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: KLASA: 406-01/14-03/19, URBROJ: 2137/1-05/05-14-14 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2015.–2016. godine
V.1)Datum sklapanja ugovora :
30.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Čazmatrans Promet d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 96107776452
Poštanska adresa: Milana Novačića 10
Mjesto: Čazma
Poštanski broj: 43240
Država: Hrvatska
E-pošta: drazen.pavlovic@cazmatrans.hr
Telefon: +385 43277223
Telefaks: +385 43277371

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 12 200 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 14 592 672,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 2
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Vrijednost bez PDV-a 1 174 690 HRK
Kratak opis vrijednosti/dijela ugovora koji se daje u podugovor: OŠ „Molve”, OŠ „Prof. Blaž Mađer”, Novigrad Podravski; OŠ „Fran Koncelak”, Drnje; OŠ Andrije Palmovića, Rasinja; OŠ „Legrad”; OŠ M. P. Miškine, Đelekovec.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu; Odsjek za javnu nabavu
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: vedrana.podnar@kckzz.hr
Telefon: +385 48658224

VI.4)Datum slanja ove objave:
11.2.2015