Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 52774-2023

27/01/2023    S20

Polska-Ryki: Elektryczność

2023/S 020-052774

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Rycki
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Wyczółkowskiego 10A
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy
Krajowy numer identyfikacyjny: 716-224-22-63
Adres pocztowy: ul. Rynek Stary 50/55
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 5
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Pomocy Społecznej im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Ks. Drozdowskiego 37
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: Sobieszyn 298A
Miejscowość: Ułęż
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-504
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Żytnia 5
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 27 A-G
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-530
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Wiślana 3b
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-530
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pływalnia Powiatowa w Rykach
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-00-19-023
Adres pocztowy: ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Rykach
Krajowy numer identyfikacyjny: 506-01-18-185
Adres pocztowy: ul. Żytnia 23
Miejscowość: Ryki
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 08-500
Państwo: Polska
E-mail: promocja@ryki.powiat.pl
Tel.: +48 818657450
Faks: +48 818651966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ryckiego

Numer referencyjny: RM.272.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku 1 do SWZ od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku 1 do SWZ od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca:

1) wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

2) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek w powyższym zakresie uważa się za spełniony jeżeli co najmniej jeden posiada powyższe uprawnienia.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2 ogłoszenia)

d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia)

Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ dostępnej na stronie internetowej https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jako dowodu potwierdzającego, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe

środki dowodowe.JEDZ należy uzupełnić w zakresie szczegółowo wskazanym w SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1385 zez m.) potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia).

2) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1:

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Platforma zakupowa pod adresem https:powiatrycki.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego integralną część.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w SWZ.

3. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.2 i III.1.3. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2), potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust.1 pkt 1 ogłoszenia,

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

8) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, składa:

a) podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Sekcji III. 1.2) i 1.3) odpowiednio do udostępnianych zasobów.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców

dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.6. Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.6. lit. a i b SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

• 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

• 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwóławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023