Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 52881-2023

Submission deadline has been amended by:  72865-2023
27/01/2023    S20

Polska-Bydgoszcz: Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

2023/S 020-052881

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 090563842
Adres pocztowy: ul. Toruńska 103
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Rutkowski/Przemysław Mikołajczyk
E-mail: tz1@mwik.bydgoszcz.pl
Tel.: +52 5860983
Faks: +52 5860583
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mwik.bydgoszcz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikowa (SIS-RZ).

Numer referencyjny: ZP-003/D/RZ/2023
II.1.2)Główny kod CPV
48462000 Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu SIS-RZ wspierającego procesy decyzyjne związane z eksploatacją systemu retencji zbiornikowej na obszarze Bydgoszczy, działającego w oparciu o dane dostarczone przez urządzenia i systemy pomiarowe, a następnie przetworzone przez sztuczną inteligencję opartą o sieć neuronową (SSN) lub inną analogiczną technikę sztucznej inteligencji. System SISRZ ma: 1. pozwalać na optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury pod kątem minimalizacji przeciążeń systemu kanalizacji deszczowej oraz maksymalizacji gromadzenia i magazynowania wód opadowych do wykorzystania in-situ, 2. wspierać procesy decyzyjne, planowanie oraz eksploatację systemu retencji zbiornikowej, a także umożliwiać sprawne pozyskiwanie, weryfikowanie oraz gromadzenie wymaganych danych opadowych oraz kontrolno-pomiarowych, jak i ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod i technik sztucznej inteligencji. System SIS-RZ będzie autonomicznym systemem eksperckim, który pozwoli automatycznie sterować ilością wody w zbiornikach retencyjnych w zależności od prognoz pogody, prognozowanych wielkości opadów w zlewniach kanalizacji deszczowej oraz danych dostarczonych przez systemy pomiarowe. System SIS-RZ będzie w pełni skalowalny, umożliwiając Zamawiającemu przyszłą rozbudowę (w tym aktualizację wykorzystanego modelu sztucznej inteligencji) o nowe elementy infrastrukturalne i kontrolno-pomiarowe. System SIS-RZ będzie wykorzystywać numeryczne prognozy meteorologiczne do predykcji wielkości i dynamiki spływów wód opadowych lub roztopowych z wydzielonych zlewni systemu odwodnienia. Na tej podstawie System SIS-RZ będzie realizować nadrzędne zdalne sterowanie zbiorników retencyjnych przed prognozowanym wystąpieniem opadów jak i podczas ich trwania w celu maksymalizacji zdolności tranzytowych kanalizacji deszczowej i minimalizacji wylań. Wykonawca wykorzysta dane o poziomach napełnienia w kluczowych przekrojach kanalizacji deszczowej oraz w zbiornikach retencyjnych jak również dane o wysokości i intensywności opadów ze stacji meteorologicznych w celu minimalizacji podtopień i maksymalizacji objętości wód opadowych magazynowanych do wykorzystania w zbiornikach po przejściu opadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu SIS-RZ wspierającego procesy decyzyjne związane z eksploatacją systemu retencji zbiornikowej na obszarze Bydgoszczy, działającego w oparciu o dane dostarczone przez urządzenia i systemy pomiarowe, a następnie przetworzone przez sztuczną inteligencję opartą o sieć neuronową (SSN) lub inną analogiczną technikę sztucznej inteligencji. System SISRZ ma: 1. pozwalać na optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury pod kątem minimalizacji przeciążeń systemu kanalizacji deszczowej oraz maksymalizacji gromadzenia i magazynowania wód opadowych do wykorzystania in-situ, 2. wspierać procesy decyzyjne, planowanie oraz eksploatację systemu retencji zbiornikowej, a także umożliwiać sprawne pozyskiwanie, weryfikowanie oraz gromadzenie wymaganych danych opadowych oraz kontrolno-pomiarowych, jak i ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod i technik sztucznej inteligencji. System SIS-RZ będzie autonomicznym systemem eksperckim, który pozwoli automatycznie sterować ilością wody w zbiornikach retencyjnych w zależności od prognoz pogody, prognozowanych wielkości opadów w zlewniach kanalizacji deszczowej oraz danych dostarczonych przez systemy pomiarowe. System SIS-RZ będzie w pełni skalowalny, umożliwiając Zamawiającemu przyszłą rozbudowę (w tym aktualizację wykorzystanego modelu sztucznej inteligencji) o nowe elementy infrastrukturalne i kontrolno-pomiarowe. System SIS-RZ będzie wykorzystywać numeryczne prognozy meteorologiczne do predykcji wielkości i dynamiki spływów wód opadowych lub roztopowych z wydzielonych zlewni systemu odwodnienia. Na tej podstawie System SIS-RZ będzie realizować nadrzędne zdalne sterowanie zbiorników retencyjnych przed prognozowanym wystąpieniem opadów jak i podczas ich trwania w celu maksymalizacji zdolności tranzytowych kanalizacji deszczowej i minimalizacji wylań. Wykonawca wykorzysta dane o poziomach napełnienia w kluczowych przekrojach kanalizacji deszczowej oraz w zbiornikach retencyjnych jak również dane o wysokości i intensywności opadów ze stacji meteorologicznych w celu minimalizacji podtopień i maksymalizacji objętości wód opadowych magazynowanych do wykorzystania w zbiornikach po przejściu opadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), stanowiącym załączniki nr 8 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji, zgodnie z art. 441 UPZP, w zakresie zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych Usług Rozwojowych w ramach Prawa Opcji określonego w proponowanych postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ (w rozdziale 11), w okresie wskazanym w OPZ. W ramach Usług Rozwojowych Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem, utrzymaniem lub rozwojem Systemu SIS-RZ wykraczających poza zakres obowiązków wynikających z Umowy oraz OPZ, w tym obejmujących w szczególności: - analizowanie potrzeb Zamawiającego w obszarze przyszłych usprawnień, rozszerzeń oraz modyfikacji Systemu SIS-RZ; - projektowanie, wykonywanie, dostarczanie, testowanie, instalowanie i wdrażanie usprawnień, rozszerzeń oraz modyfikacji Systemu SIS-RZ; - realizowanie prac rozwojowych innych niż wskazane powyżej, w tym w obszarze parametryzacji i konfiguracji Systemu SIS-RZ; - przygotowanie i konfigurowanie infrastruktury Zamawiającego dla potrzeb Systemu SIS-RZ; - odtwarzanie danych zagubionych lub zniszczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; -opracowywanie procedur eksploatacyjnych i instrukcji stanowiskowych, jeżeli nie są objęte Dokumentacją Powykonawczą; - szkolenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 UPZP, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust.4 upzp Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 UPZP (z zastrzeżeniem treści art. 393 ust. 4 UPZP) oraz w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835, dalej jako Ustawa sankcyjna), a także w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) (dalej jako Rozporządzenie sankcyjne); -Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie (dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) ustanowionego Rozp. Wyk. Kom (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r. JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów wraz z ofertą składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega on wykluczeniu w oparciu o art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki wymienione w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia sankcyjnego , wraz z wykazem podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, a w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia - oświadczenie powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4a do SWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujących dokumentów: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (z zastrzeżeniem treści art. 393 ust. 4 UPZP) i 4 UPZP - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 UPZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 t.j. ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 UPZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ; c. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP złożonym na formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 UPZP, 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 UPZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 UPZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 UPZP. Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP złożonym na formularzu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Cd. w pkt III.1.2) ogłoszenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. do pkt. III.1.1) ogłoszenia. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, wówczas składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w pkt 2 lit. a i c. ppkt. 1-4. (w pkt III.1.1) ogłoszenia) A. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Sekcji III.1.1) w pkt. 2a. - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 UPZP (z zastrzeżeniem treści art. 393 ust. 4 UPZP); B. Dokument, o którym mowa w pkt A, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.. C. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, UPZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt B. stosuje się. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna), że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony).W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca składa dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie doświadczenia Wykonawcy: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, możliwe jest sumowanie doświadczenia wykonawców w celu wykazania warunku udziału ) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) zamówienie (umowę) polegającą na dostawie i wdrożeniu własnego skalowalnego rozwiązania informatycznego do akwizycji danych z systemów kontrolno-pomiarowych i zarządzania, o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 1.000.000,00 zł bez podatku VAT (słownie złotych: jeden milion); 2) zamówienie (umowę) polegającą na zrealizowaniu projektu badawczo-rozwojowego w gospodarce wodnej lub ściekowej lub wodnościekowej o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 1.000.000,00 zł bez podatku VAT (słownie złotych: jeden milion);W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca wykazujący swoje doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył (przekazaniu podlegają zasoby powstałe w granicach wykonania przez dany podmiot). Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Cd. z pkt III.1.6) ogłoszenia: Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być złożone w oryginale w postaci elektronicznej. Z treści wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 UPZP. Ponadto z treści gwarancji nie może wynikać, że wypłata z tytułu gwarancji jest uzależniona od akceptacji roszczenia Zamawiającego.. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 39 1240 3493 1111 0010 6371 1311 z adnotacją: „WADIUM – Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikowa (SIS-RZ).”Szczegółowe informacje dot. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamieszczono w SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1)Wysokość wymaganego przez Zamawiającego wadium wynosi: 120.000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy). Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 2)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Cd. w pkt. III.1.4) ogłoszenia.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określone w proponowanych postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w proponowanych postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określono w proponowanych postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. 85-817 Bydgoszcz

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert poprzez ich rozszyfrowanie nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej która stanowi stronę internetową prowadzonego postępowania, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin składania ofert , o którym mowa w pkt IV.2.2) ogłoszenia został skrócony na podstawie art.138 ust. 2 pkt 2 UPZP. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca, wskazał w formularzu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa wymagane oświadczenia i dokumenty zgodnie z odpowiednimi wzorami stanowiącymi załączniki do SWZ. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych , tj. wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz zaleceń i rekomendacji Zamawiającego zawartych w SWZ. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 UPZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 UPZP, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 UPZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa inna niż Internet Explorer, 4) włączona obsługą JavaScript, 5) akceptacja plików typu „cookies”, 6)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX UPZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 UPZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 UPZP. 2) Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2) i 3) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelkie kwestie dotyczące Odwołania zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023