Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 52890-2023

27/01/2023    S20

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2023/S 020-052890

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303
E-mail: paweld@amu.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amu.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.e-Propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 6 miesięcy, z prawem opcji

Numer referencyjny: ZP/3994/D/22/1
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 1 roku z prawem opcji, z możliwością przedłużenia o rok, z prawem opcji. Zamawiający zobowiązuje się do zakupienia towarów objętych przedmiotem niniejszego postępowania o wartości nie niższej niż 80% maksymalnej wartości zawartej z Wykonawcą umowy. Przewidziana przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ilość sprzętu komputerowego poszczególnego modelu jest wielkością orientacyjną i może ulec zmianie (zmniejszeniu w zakresie jednego modelu sprzętu na rzecz zwiększenia ilości sprzętu w zakresie innego modelu/modeli sprzętu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego umową na podstawie ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 340 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: laptopy, tablet, komputer AIO, komputer mini.

4.2. Sprzęt komputerowy dostarczany będzie partiami (w formie zamówień częściowych) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Cena oferty musi obejmować również transport- dostawę zamówień cząstkowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, każdorazowo wskazywanych przez Zamawiającego. Pod pojęciem dostawa Zamawiający rozumie sprzedaż i dostarczenie sprzętu do użytkownika.

4.3. Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części dostaw objętych niniejszym zamówieniem (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu tych dostaw, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne).

4.4. Ostatecznie zamówiona ilość sprzętu komputerowego w każdym modelu objętym przedmiotem zamówienia zależeć będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych towarów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto umowy. Ostateczna wartość zakupionych przez Zamawiającego towarów może być jednak niższa od tej maksymalnej wartości (nie niższa jednak niż 80% umowy), W przypadku niewykorzystania w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy pełnej maksymalnej kwoty brutto Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 340 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

4.3. Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części dostaw objętych niniejszym zamówieniem (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu tych dostaw, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne).

4.4. Ostatecznie zamówiona ilość sprzętu komputerowego w każdym modelu objętym przedmiotem zamówienia zależeć będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych towarów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto umowy. Ostateczna wartość zakupionych przez Zamawiającego towarów może być jednak niższa od tej maksymalnej wartości (nie niższa jednak niż 80% umowy), W przypadku niewykorzystania w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy pełnej maksymalnej kwoty brutto Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

4.5. Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno przez niego zrealizowany określony został w punkcie 4.1. – zamówienie podstawowe obejmuje 80% maksymalnej wartości brutto umowy.

4.6. Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do wymagania zrealizowania przez Wykonawcę części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, obejmujące pozostałe 20% wartości umowy – zamówienie opcjonalne, jednakże Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania prawa opcji (zależy to wyłącznie od decyzji Zamawiającego), natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia opcjonalnego w zakresie i w czasie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamówienie opcjonalne obejmuje pozostałe 20% wartości umowy.

4.7. Ostateczny zakres zrealizowanego zamówienia będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, dlatego zarówno ilość poszczególnych dostaw wskazanych powyżej może ulec zmianie, jak i ostateczna wartość umowy może być niższa od wskazanej w umowie wartości maksymalnej umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane częściowo na potrzeby Projektów oraz programów UAM współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przez odszyfrowanie ofert na platformie (https;//eProPublico.pl/)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa, wraz z ofertą:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Instrukcja wypełnienia JEDZ zawarta została w

załączniku nr 3a do SWZ: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia) stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składany jest przez każdego z członków

konsorcjum.

Wydruki ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z potwierdzeniem wyników procesora, zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.

- Formularz cenowy – załącznik nr 2 SWZ.

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy: jeżeli

wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (jeżeli dotyczy); jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

(jeżeli dotyczy).

- Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje

umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj.

zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku

polskim itp.).

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty, na podst. art.

107 ust. 2 Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia:

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1

pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik

nr 3b

Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ.

Wykonawcy jest możliwa na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiający

nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w

celu związanym z postępowaniem –zgodnie z rozdz. 27 SWZ.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za

pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia) lub przesyłając na adres paweld@amu.edu.pl

Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie

elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony

prawnej" Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023