Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 52920-2023

27/01/2023    S20

Nederland-'s-Hertogenbosch: Analyse van milieu-indicatoren voor andere dan bouwwerkzaamheden

2023/S 020-052920

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisa Kewalapat
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286591/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286591/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doorrekening van analyses en scenario's agrarisch gebruik, ruimtelijke verdeling en andere mogelijke gebiedsgerichte maatregelen op stikstofdepositie

Referentienummer: C2308317
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711300 Analyse van milieu-indicatoren voor andere dan bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Noord-Brabant is voornemens om voor de diensten in het kader van doorrekening van scenario's agrarisch gebruik, ruimtelijke verdeling en andere mogelijke gebiedsgerichte maatregelen op het gebied van stikstofdepositie een raamovereenkomst te sluiten met een adviesbureau of consortium. Het doel is de bevordering van gebiedsontwikkeling met als resultaat dat deze diensten op een efficiënte en effectieve wijze ingekocht kunnen worden, waarbij ingespeeld kan worden op de dynamiek die de gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. Ook de overwegingen inzake terugdringen van administratieve lasten, borging van kwaliteit en het meer benutten van kennis en beschikbare capaciteit van de markt, spelen hierbij een rol.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale maximale opdrachtwaarde inclusief verlengingen is € 800.000,00.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Plan van Aanpak / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Gebruikte data en rekeninstrumentarium/rekenmodellen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Expertise / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Duurzame bedrijfsvoering / Weging: 5
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optioneel kan de raamovereenkomst door de provincie met twee keer 12 maanden verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Artikel 2.86 en 2.87 AW2012

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financiële draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie,

- Informatiebeveiliging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2023