Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Werken - 52971-2023

27/01/2023    S20

België-Grimbergen: Opbouwen van opblaasbare gebouwen

2023/S 020-052971

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Grimbergen
Postadres: Prinsenstraat 3
Plaats: Grimbergen
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1850
Land: België
Contactpersoon: De heer Evert POOT
E-mail: evert.poot@grimbergen.be
Telefoon: +32 22601254
Fax: +32 22701266
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.grimbergen.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1073/6I/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een luchtdraaghal ter uitbreiding van de sportaccommodatie Ter Wilgen van de gemeente Grimbergen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2022/976
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45217000 Opbouwen van opblaasbare gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sportaccommodatie Ter Wilgen, Brusselsesteenweg 152 te 1850 Grimbergen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een overeenkomst voor het bouwen een van een luchtdraaghal en bijhorende technische installaties.

Het betreft onder meer het uitvoeren van de voorbereidende grond- en betonwerken, het bouwen van een technisch bijgebouw en het plaatsen van een luchtdraaghal met ventilatiegroep en noodinstallatie alsook de bijhorende deuren en verlichting.

De opdracht omvat eveneens het semestrieel monteren en demonteren van de luchtdraaghal, alsook het jaarlijks onderhoud ervan gedurende een periode van tien (10) jaar.

De CPV – classificatie is: 45217000-1 : Opbouwen van opblaasbare gebouwen.

De opdracht wordt verder gedetailleerd beschreven in de technische voorschriften van het bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2023
Einde: 30/06/2033
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. De omzet bedraagt minimaal EUR 500.000 excl. btw per jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten van de bouwheer gedurende de afgelopen drie jaren werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

De lijst wordt gestaafd met tevredenheidsattesten van de betrokken bouwheer voor zowel de bouw van constructie alsook voor wat betreft de herhaalde demontage en hermontages (indien van deze dienstverlening wordt gebruikgemaakt).

Eventuele minimumeisen:

1. De dienstverlener toont aan gedurende de voorbije drie jaren tenminste 2 gelijkaardige opdrachten tot tevredenheid van de respectievelijke bouwheren te hebben uitgevoerd en dit voor wat zowel de constructie betreft alsook voor wat de herhaalde demontage en hermontages ervan betreft.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/11/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Grimbergen
Postadres: Prinsenstraat 3
Plaats: Grimbergen
Postcode: 1850
Land: België
E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
Telefoon: +32 22601211
Fax: +32 22701266
Internetadres: www.grimbergen.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2023