Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 53062-2023

27/01/2023    S20

Polska-Gorzów Śląski: Usługi związane z odpadami

2023/S 020-053062

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gorzów Śląski
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 15
Miejscowość: Gorzów Śląski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-310 Gorzów Śląski
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Grabowski
E-mail: um@gorzowslaski.pl
Tel.: +48 343505710
Faks: +48 343505710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gorzowslaski.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gorzów Śląski
Krajowy numer identyfikacyjny: 151398617
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 15
Miejscowość: Gorzów Śląski
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-310 Gorzów Śląski
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Grabowski
E-mail: um@gorzowslaski.pl
Tel.: +48 343505710
Faks: +48 343505710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gorzowslaski.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzów Śląski

Numer referencyjny: IZP-IV.271.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Części 1 zamówienia

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Gorzów Śląski”

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 15 do SWZ – (opis zamówienia + załączniki do opisu przedmiotu zamówienia).

Części 2 zamówienia

„Gospodarowanie odpadami z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Adama Mickiewicza 16, 46-310 Gorzów Śląski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 16 do SWZ – (opis zamówienia + załączniki do opisu przedmiotu zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 965 314.12 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Gorzów Śląski”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gorzów Śląski

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia

1.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

1.2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w komplet pojemników do zbierania odpadów według zestawienia adresów w załączniku nr 1.

1.3. Osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego;

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 15 do SWZ –

(opis zamówienia + załączniki do opisu przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy świadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 673 226.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gospodarowanie odpadami z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Adama Mickiewicza 16, 46-310 Gorzów Śląski

II.2.4)Opis zamówienia:

„Gospodarowanie odpadami z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

w zakresie:

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Adama Mickiewicza 16, 46-310 Gorzów Śląski.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 16 do SWZ – (opis zamówienia + załączniki do opisu przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy świadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 292 087.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

dla części 1 zamówienia

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzów Śląski zgodnie z art.

9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

odpadami (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane

w drodze decyzji przez właściwy organ, w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych

ze strumienia odpadów komunalnych.

dla części 2 zamówienia

d) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzów Śląski zgodnie z art.

9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

e) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radłów zgodnie z art.

9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

f) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

odpadami (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

g) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane

w drodze decyzji przez właściwy organ, w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych

ze strumienia odpadów komunalnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

dla części 1 zamówienia

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie:

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości,

- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

- pojazdy wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

- konstrukcja pojazdów zabezpieczona przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowanie oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady,

- pojazdy zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania przeładunku a także transportu.

b) bazy magazynowo – transportowej:

- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

- zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do

gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r., - Prawo wodne.

- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

- wyposażoną w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca przetwarzania,

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.

Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu w/w warunków.

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

dla części 2 zamówienia

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie:

c) Co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach zgodnych z normą EN 840 zabezpieczony przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażony w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do podnoszenia i transportu kontenerów o pojemności 7 – 10 m3

- pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu,

- pojazdy wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju, - Pojazdy wyposażone w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.

d) bazy magazynowo – transportowej

Szczegółowy opis warunków stanowi rozdział V SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ w zakresie części 1 zamówienia oraz we wzorze umowy o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ w zakresie części 2 zamówienia.

2. Zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych w umowie w § 8 (w przypadku części 1 zamówienia) zał. nr 9 do SWZ oraz w § 8 umowy (w przypadku części 2 zamówienia) zał. nr 10 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

– otwarcie ofert jest niejawne.

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląsk

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Marcin Grabowski - mg.izs@gorzowslaski.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Styczeń 2024r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. poz. 835) zwanej dalej:

„Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

2. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str.1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dalej:

rozporządzenie 2022/576 , niniejsze postępowanie objęte jest ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 5 ppkt 2) SWZ, składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 (powyżej), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Dokument/oświadczenie o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) określa rozdział X SWZ.

7. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, NIP 5761550857, REGON 151398617, tel. 34 35-05-710, email: um@gorzowslaski.pl (dalej Zamawiający, Administrator).

Informacje o ochronie danych osobowych zawiera rozdział XXIV SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: owolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 221587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa

Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności

wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia

postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty

najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano

jako najkorzystniejszą.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy — Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023