Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 53125-2023

27/01/2023    S20

България-Пловдив: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

2023/S 020-053125

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Електроразпределение Юг ЕАД
Национален регистрационен номер: 115552190
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Мартин Станиславов Разпопов
Електронна поща: martin.razpopov@evn.bg
Телефон: +359 882831316
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.elyug.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1187
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/264618
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/264618
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране на модулен трафопост/ възлова станция

Референтен номер: 630-ЕР-22-МР-В-З
II.1.2)Основен CPV код
71311000 Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е сключване на договор със срок от 12 месеца за извършване на дейности по проектиране на модулен трафопост/ възлова станция след заявка от Възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 600.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е сключване на договор със срок от 12 месеца за извършване на дейности по проектиране на модулен трафопост/ възлова станция след заявка от Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка.

*Под дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират проектиране на площадков обект трансформаторен пост или възлова станция.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва следната информация за всеки деклариран изпълнен обект: вид на обекта, вид изпълнена консултантска услуга, възложител, период на изпълнение (като крайна дата на изпълнение следва да бъде посочена датата на акта удостоверяващ въвеждане в експлоатация на обекта).

За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. От представените доказателства следва еднозначно и безспорно да установява вида на консултантската услуга, обекта, за който е изпълнена, нейният изпълнител и получател, времето на изпълнението й и по възможност нейната стойност и координати за контакт с получателя на услугата.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на обществената поръчка – проектиране и упражняване на авторски надзор.

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва следната информация за всяко лице: трите имена, заемана длъжност, № на удостоверението за пълна проектантска правоспособност).

За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, в който са посочени изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с изискуемата професионална компетентност на лицата в това число: трите имена и заемана длъжност; № на удостоверението за пълна проектантска правоспособност, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За посочения период участникът да е изпълнил и приключил с акт удостоверяващ въвеждане в експлоатация най-малко 1 обект площадков обект трансформаторен пост / възлова станция.

2. Участникът трябва да разполага с минимум по един проектант както следва:

- Проектант по част Архитектура - да притежава ППП по съответната част

- Проектант по част Конструктивна - да притежава ППП по съответната част

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Прилагат се основания за отстраняване, свързани с личното състояние на стопанските субекти по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.

Прилагат се и други основания за отстраняване, посочени в поле VІ.3.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП, под формата на банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума, депозирана по сметка на възложителя.

Когато се предоставя банкова гаранция или застраховка, същата следва да бъде във форма, предварително съгласувана с възложителя.

Условията за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са подробно разписани в проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се осигурява от бюджета на Възложителя. Плащанията ще се извършват в съответствие с условията в проекта на договор, в срок до 45 дни, на база действително извършени и приети дейности и представена фактура, по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката се осъществява в съответствие с Техническите спецификации и Проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/02/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Други основания за отстраняване:

1.1. Прилагат се специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в Процедурното описание към документацията за обществената поръчка и включват:

- Забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони)

- Нарушения в областта на трудовото право

- Престъпления против финансовата и данъчната система, собствеността и стопанството

- Свързаност между участници

1.2. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и всеки стопански субект, който не предостави разяснения или допълнителни доказателства, изискани при условията на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.

2. Деклариране и доказване на съответствие с изискванията за предварителен подбор:

2.1. Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

3. Прилагане на критериите за подбор при несамостоятелно участие:

3.1. Обединения, които не са юридически лица: Съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.2. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители: Съгласно чл. 65 от ЗОП участникът може да използва капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите и професионални способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да използва капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и други лица, независимо от правната им връзка с участника. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица, като представи документи за поетите от тях задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът използва техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съгласно чл. 66 от ЗОП, когато се предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът следва да посочи всеки подизпълнител, както и данни за вида и дела на дейностите от поръчката, които ще му бъдат възложени, както и да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

4. Ред за провеждане:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП се прилага т.нар. „обърнат ред“ за провеждане на процедурата т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор - по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2023