Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 53145-2023

27/01/2023    S20

Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2023/S 020-053145

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000296880
Adres pocztowy: Raciborska 39
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Celina Zabdyr
E-mail: Zabdyr.Celina@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 323512345
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/wsse-katowice/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/app/login
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/app/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Numer referencyjny: OA.272.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektryczne dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach posiada 1 numer licznika, znajduje się w grupie taryfowej C21 o nr PPE: 590322400701146284. Średni roczny wolumen zużycia w MWh czynnej całodobowej:: 319,073. Łączna ilość energii elektrycznej dostarczana w okresie realizacji umowy do punktu poboru energii elektrycznej szacuje się na poziomie 908 MWh, tj. w 2023r. - ok. 268 MWh, w 2024r. – ok. 320 MWh i w 2025r. – ok. 320 MWh. Podane zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytej energii. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ma zawartą na czas nieokreślony umowę o świadczenie usług dystrybucji (OSD) - Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektryczne dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach posiada 1 numer licznika, znajduje się w grupie taryfowej C21 o nr PPE: 590322400701146284. Średni roczny wolumen zużycia w MWh czynnej całodobowej:: 319,073. Łączna ilość energii elektrycznej dostarczana w okresie realizacji umowy do punktu poboru energii elektrycznej szacuje się na poziomie 908 MWh, tj. w 2023r. - ok. 268 MWh, w 2024r. – ok. 320 MWh i w 2025r. – ok. 320 MWh. Podane zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytej energii. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ma zawartą na czas nieokreślony umowę o świadczenie usług dystrybucji (OSD) - Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/03/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: posiada aktualnie obowiązującą i ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz obowiązującą umowę dystrybucji pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla obiektów objętych zamówieniem lub promesę takiej umowy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony w pkt 1. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na:Platforma zakupowa: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023