Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 53147-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Nederweert: Afval- en vuilcontainers en bakken

2023/S 020-053147

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Nederweert
Nationaal identificatienummer: 81905231
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: NEDERWEERT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6031VR
Land: Nederland
Contactpersoon: Jennifer Hakkert
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286404/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Inlichtingen zijn enkel via Tenderned te verkrijgen
Plaats: NL
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: voorbeeld@voorbeeld.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286404/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering minicontainers met chips en bijbehorende dienstverlening en software

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van minicontainers, identificatiechips en bijbehorende dienstverleningen en software.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het leveren minicontainers, chips en het uitzetten van de minicontainers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederweert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- Het leveren van minicontainers (Ca. 7.300 in 2023 en daarna +/- 550 per jaar)

- Het leveren van chips (Ca. 7.300 in 2023 en daarna +/- 250 per jaar)

- Diensten m.b.t. het uitzetten van minicontainers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/04/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Looptijd: periode van 01 mei 2023 tot en met 31 april 2028, met

optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van

eenmaal 3 jaar en eenmaal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 mei 2023 tot en met 31 april 2028, met

optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van

eenmaal 3 jaar en eenmaal 2 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het leveren van software ten behoeve van containerbeheer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederweert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van software voor het beheren van huisaansluitingen en bijbehorende minicontainers met chips t.b.v. Ca 7.300 huisaansluitingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/04/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Looptijd: periode van 01 mei 2023 tot en met 31 april 2028, met

optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van

eenmaal 3 jaar en eenmaal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 mei 2023 tot en met 31 april 2028, met

optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van

eenmaal 3 jaar en eenmaal 2 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/03/2023
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023