Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 53259-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Zwolle: Leermiddelen

2023/S 020-053259

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 312259573
Postadres: Dobbe 73, A
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8032JX
Land: Nederland
Contactpersoon: Dave van Wagtendonk
E-mail: kantoor@vivente.nu
Telefoon: +31 383556570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vivente.nu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286316/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286316/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OLP Vivente i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep

Referentienummer: OLP.OIGDvW2023.01.Vivente
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162100 Leermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding heeft betrekking op methode gebonden duurzame gebruiksmaterialen (leerboeken, handleidingen) en methode gebonden verbruiksmaterialen (werkboeken, toetsboeken), methode vervangende software, alsmede op educatieve software.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Methodisch materiaal en software bedroeg EUR 172.766 (exclusief BTW.) De omzet met betrekking tot de leerpakketten bedroeg EUR 58.806 (exclusief BTW.)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vast kortingspercentage in % voor methode vervangende software / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Vast kortingspercentage in % voor educatieve software / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Vast kortingspercentage in % voor prijs per leerling van uitgeverij voor Leerpakket / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit dienstverlening en advisering / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Met de optie om raamovereenkomst te verlengen voor een periode van 3*12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Met de optie om raamovereenkomst te verlengen voor een periode van 3*12 maanden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Met de optie de looptijd met 3 * 1 jaar te verlengen

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankoverijssel@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023