Roboty budowlane - 53348-2017

11/02/2017    S30

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 030-053348

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 2
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
E-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Tel.: +48 327774926
Faks: +48 327774999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

Numer referencyjny: EZ/JRP-370-1/17
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45244000 Wodne roboty budowlane
45246000 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45232221 Podstacje transformatorowe
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja: śluza Łabędy, miasto Gliwice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjach rozruchu, instrukcjach eksploatacji i projektach organizacji i technologii wykonania i modernizacji śluzy.

Przez cały okres realizacji w czasie sezonu żeglugowego musi być czynna co najmniej jedna komora.

Prace modernizacyjne na śluzie muszą być prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.3 każdego roku.

Zamawiający udostępni teren pod zaplecze budowy.

Zamawiający informuje, że Zespół Śluzy Łabędy na Kanale Gliwickim podlega postępowaniu w sprawie wpisania do rejestru zabytków oraz, że Śląski Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków wydał zalecenia dotyczące prowadzenia prac na śluzie, których Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać.

Śluza Łabędy jest dwukomorową śluzą bliźniaczą.

Zasadnicze parametry śluzy są następujące:

— długość użyteczna 71,5 m,

— szerokość użyteczna komór 12,0 m,

— wysokość ścian komór 8,0 m.

Głowy górne i dolne śluzy wykonane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe.

W głowach górnych śluz przebiega między komorami kanał, zamykany zasuwą klinową, który służy do oszczędnego śluzowania.

Ściany komór wykonane są jako stalowa ścianka szczelna typu Larssen III, zakotwiona odciągami. Dno komór stanowi płyta żelbetowa grubości ok. 2,40 m.

Kierownice awanportu dolnego, długości ok. 30 m oraz cypel międzyśluzia wykonane są ze stalowych brusów typu Hoesch III i stanowią ściankę szczelną kotwioną. Natomiast kierownice awanportu górnego, długości ok. 90 m i cypel międzykomorowy wykonane są jako żelbetowe mury oporowe. Awanporty śluzy wyposażone są w dalby stalowe.

W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z poprzednim Wykonawcą roboty opisane w projekcie nie zostały wykonane w całości a zakres prac pozostałych do wykonania został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót oraz w opisach robót do wykonania dołączonych do poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.

Większość robót w komorze południowej została zakończona, do wykonania pozostało:

— naprawa spoin nakładek ścian komory południowej;

— regulacja i uruchomienie napędów wrót;

— dokończenie systemów sterowania i obsługi śluzy;

— likwidacja gródz;

— oddanie do użytkowania komory południowej.

Po zakończeniu prac na komorze południowej i oddaniu jej do użytkowania należy wykonać prace na komorze północnej, których główne elementy to:

— wykonanie grodzy od strony wody dolnej,

— montaż zamknięcia remontowego od strony wody górnej,

— remont betonów głów i dna,

— remont wrót,

— wymiana napędów wrót,

— wymiana napędu zasuw komory śluzowania oszczędnościowego (KŚO),

— naprawa stalowych ścian komory (nakładki),

— wymiana szaf sterowniczych,

— wykonanie i uruchomienie systemów sterowania i obsługi śluzy,

— odtworzenie ciągów pieszych wzdłuż komory,

— oddanie do użytkowania komory północnej.

Pozostałe prace do realizacji to:

— remont ścian awanportu dolnego po stronie północnej,

— usunięcie oraz wykonanie nowych dalb,

— remont dalb nie podlegających wymianie,

— wykonanie pomostów,

— wykonanie przewiertu w ścianie komory wlotowej rurociągu obiegowego,

— uruchomienie i oddanie do użytkowania rurociągu obiegowego,

— remont wnętrz budynków maszynowych,

— uporządkowanie ternu,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych i zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w Części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 723 338.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca powinien posiadać wolne środki finansowe

lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego

zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN

udokumentowane zaświadczeniem/opinią bankową/

promesą kredytową banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej.

W przypadku złożenia informacji banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w

których wysokość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie

w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania

warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty

na PLN według średniego kursu

ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania

ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie

może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez

zamawiającego, może przedstawić inny dokument,

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie

opisanego przez zamawiającego warunku.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków

zostanie dokonana na podstawie przedłożonych

oświadczeń i dokumentów, wg zasady: „spełnia – nie

spełnia”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5

(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną

umowę polegającą na wykonaniu robót budowlanych

dotyczących budowy lub modernizacji śluzy żeglownej lub

jazu ruchomego o rozpiętości przęsła minimum 12m i minimalnej

wysokości piętrzenia 1,0m, o wartości robót minimum

10 000 000 PLN brutto.

Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie

i zakończenie robót świadectwem przejęcia lub

protokołem odbioru robót.

Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Potencjał kadrowy

Wykonawca winien wykazać dysponowanie

następującymi osobami zdolnymi do realizacji

przedmiotowego zamówienia:

a) Kierownik budowy (minimalna liczba osób :1),

Wykształcenie: techniczne,

Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej,

Doświadczenie: Minimum 8-letnie doświadczenie w

kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności

hydrotechnicznej, w tym pełnienie funkcji Kierownika

Budowy przez okres minimum 3 lat, na co

najmniej jednym kontrakcie obejmującym budowlę

hydrotechniczną (śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości

przęsła minimum 12m i wysokości piętrzenia minimum

1,0m) o wartości robót minimum 10 000 000 PLN

brutto.

b) Zastępca Kierownika Budowy/ Kierownik robót

(minimalna liczba osób :1),

Wykształcenie: techniczne,

Uprawnienia Uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej ,Doświadczenie Minimum 5-letnie doświadczenie w

kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności

hydrotechnicznej,

c) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (minimalna liczba osób :1),

Wykształcenie: techniczne,

Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) Kierownik robót w specjalności mechaniczno -

technologicznej (minimalna liczba osób :1),

Wykształcenie: techniczne,

Doświadczenie: Minimum 2 letnie do doświadczenie

w kierowaniu lub nadzorowaniu robót branży

mechaniczno – technologicznej na budowlach

hydrotechnicznych lub inżynierii sanitarnej.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków

zostanie dokonana na podstawie przedłożonych

oświadczeń i dokumentów, wg zasady: „spełnia – nie

spełnia”.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zawarte zostały w Części II SIWZ – wzór umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Części II SIWZ – wzór umowy.

3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba zamawiającego- Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, sala konferencyjna pokój 111.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Podwykonawstwo

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia;

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy;

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, zgodnie z ust. 10.9 IDW.

Brak wskazania w ofercie Podwykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako deklaracja samodzielnego wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę;

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części II SIWZ –wzór umowy.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8 ustawy PZP.

6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1. Oświadczenie – Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)wykonywanie wskazanych w ustawie Prawo budowlane czynności kierowania budową lub robotami,

b)wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,

c)wykonywanie robót hydrotechnicznych,

d)wykonywanie czynności monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

e)wykonywanie czynności monterskich w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA,

f)wykonywanie czynności monterskich w zakresie wyposażenia technologicznego,

g)ochrona budowy.

7.1. Pozostałe wymagania dot warunku art. 29 ust. 3a Pzp zostały określone w Części I ust. 5.4 IDW oraz Części II -wzór umowy.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki do łącznej wysokości nie wyższej niż 21 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), wskazanej w § 7 ust. 1 umowy.

8.1. Zaliczka zostanie udzielona jednorazowo, nie później niż po upływie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

9. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. W Instrukcji dla Wykonawców zawarto szczegółowe informacje dotyczące m.in.: podstaw wykluczenia (ust 8 IDW), warunków udziału w postępowaniu (ust 7 IDW), oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (ust 9 IDW ), kryteriów oceny ofert (ust 19 IDW), a także możliwości polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (ust 10 IDW) – strona internetowa Zamawiającego – www.gliwice.rzgw.gov.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587771
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię

odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

c) .Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.5.1. i 23.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy

Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529)

jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2017