Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 53758-2018

06/02/2018    S25

Suecia-Åkersberga: Servicios de gestión de instalaciones

2018/S 025-053758

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Österåkers kommun
Número de identificación fiscal: 212000-2890
Dirección postal: Hackstavägen 22
Localidad: Åkersberga
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 184 86
País: Suecia
Persona de contacto: Upphandling Österåker
Correo electrónico: upphandling@osteraker.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.osteraker.se
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdxtvmmwg&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdxtvmmwg&GoTo=Tender
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Drift av Söra simhall och Solskiftesbadet

Número de referencia: 2018-12
II.1.2)Código CPV principal
79993100 Servicios de gestión de instalaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Upphandlingen omfattar driften av Söra simhall samt Solskiftesbadet.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 000 000.00 SEK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79993100 Servicios de gestión de instalaciones
92610000 Servicios de explotación de instalaciones deportivas
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales
98330000 Servicios relacionados con el bienestar físico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE110 Stockholms län
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandlingen omfattar driften av Söra simhall samt Solskiftesbadet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 000 000.00 SEK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ordinarie avtalstid är 30 månader från och med den 15 augusti 2018, eller om avtal ingås efter det datumet från och med det datumet. Därutöver har beställaren en ensidig rätt att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga avtalet med upp till 30 månader.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Leverantören, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter. Kommunen kommer som en del av prövningen att kontrollera att anbudsgivaren, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer uppfyller kravet avseende registrering och anbudsgivaren behöver således inte bifoga handlingar avseende detta. I det fall det inte är möjligt för kommunen att på egen hand inhämta sådan information, ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla erforderlig dokumentation, som visar att kravet ovan uppfylls.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Leverantören ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden. Detta påvisas genom att kraven nedan i detta avsnitt uppfylls. Leverantören ska ha lägst riskklass 3 enligt UC AB:s bedömning. Uppfylls detta anses leverantören ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden. I de fall lägre riskklass erhålls, eller i det fall leverantören inte kan erhålla sådan riskklass, ska denne ändå anses uppfylla detta krav om denne i anbudet lämnat en sådan redovisning som visar att det kan anses klarlagt att leverantören, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar en stabil ekonomisk och finansiell ställning, så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra tjänsten under hela avtalstiden. Kommunen kommer i båda dessa fall utifrån vad leverantören anför och övrig tillgänglig ekonomiska data göra en helhetsbedömning av huruvida leverantören uppfyller kravet. Anbudsgivaren behöver inte skicka med något utdrag från UC AB som visar att kravet ovan uppfylls. Kommunen kommer som en del i anbudsprövningen att kontrollera leverantörens riskklass, efter att anbudsöppning har förrättats. I det fall anbudsgivaren inte uppfyller kravet på kreditvärdighet ska dock en förklaring i enlighet med vad som framgår ovan bifogas anbudet eller anges i anbudsinbjudan.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Leverantören ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden. Detta påvisas genom att kraven nedan i detta avsnitt uppfylls. Leverantören ska ha lägst riskklass 3 enligt UC AB:s bedömning. Uppfylls detta anses leverantören ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden. I de fall lägre riskklass erhålls, eller i det fall leverantören inte kan erhålla sådan riskklass, ska denne ändå anses uppfylla detta krav om denne i anbudet lämnat en sådan redovisning som visar att det kan anses klarlagt att leverantören, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar en stabil ekonomisk och finansiell ställning, så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra tjänsten under hela avtalstiden. Kommunen kommer i båda dessa fall utifrån vad leverantören anför och övrig tillgänglig ekonomiska data göra en helhetsbedömning av huruvida leverantören uppfyller kravet. Anbudsgivaren behöver inte skicka med något utdrag från UC AB som visar att kravet ovan uppfylls. Kommunen kommer som en del i anbudsprövningen att kontrollera leverantörens riskklass, efter att anbudsöppning har förrättats. I det fall anbudsgivaren inte uppfyller kravet på kreditvärdighet ska dock en förklaring i enlighet med vad som framgår ovan bifogas anbudet eller anges i anbudsinbjudan.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Företagets erfarenhet.

Leverantören ska för att styrka kraven ovan inkomma med ett (1) referensuppdrag som leverantören utfört/utför och som uppfyller följande krav:

—ska vara slutfört/pågående under de senaste fem (5) åren räknat från sista anbudsdagen.

—ska ha utförts/utförs för två olika externa kunders räkning (med extern kund avses företag/organisation som anbudsgivaren inte utövar någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av).

—ska ha avsett/avser drift av en simhall för allmänheten samt för skolelever och/eller idrottsföreningar.

Anbudsgivaren ska redovisa efterfrågade uppgifter avseende referens enligt bifogat formulär.

Kommunen kan inom ramen för anbudsprövningen komma att kontrollera i anbudet lämnade uppgifter avseende referensuppdrag, bland annat genom att kontakta angivna kontaktperson/-er. För det fall kommunen kontaktar referenten ska denne kunna bekräfta lämnade uppgifter samt att uppdraget, enligt referentens uppfattning, utförts/utförs enligt avtalade villkor och med god kvalité.

För det fall en kontaktperson inte går att komma i kontakt med eller inte kan verifiera lämnade uppgifter eller inte kan bekräfta att uppdragen utförts enligt avtalade villkor och med god kvalitet, kommer anbudsgivaren inte kunna tillgodoräkna sig åberopad erfarenhet, och därmed inte uppfylla kravet. Kommunen kommer göra tre (3) försök att komma i kontakt med referenten.

Anläggningsansvarig.

Anbudsgivaren ska vidare för att styrka resurser, kompetens och erfarenhet presentera en anläggningsansvarig som uppfyller följande krav:

—ska ha minst två (2) års erfarenhet som chef för den dagliga driften av en simhall för allmänheten samt för skolelever och/eller idrottsföreningar.

—ska ha kunskap och insikt om relevanta styrdokument, regler, metoder och rutiner inom området.

Anbudsgivaren ska styrka kraven i punktlistan ovan genom att bifoga ett CV för offererad anläggningsansvarig vari det framgår att kraven ovan uppfylls.

För att styrka kompetens och erfarenhet ska anbudsgivaren vidare presentera ett (1) referensuppdrag för offererad anläggningsansvarig där denne varit huvudansvarig för leverans av en tjänst som uppfyller följande krav:

—ska vara slutfört/pågående under de senaste fem (5) åren räknat från sista anbudsdagen,

—ska ha utförts/utförs för extern kunds räkning (med extern kund avses företag/organisation som anbudsgivaren inte utövar någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av).

—ska ha avsett/avsett den dagliga driften av en simhall för allmänheten samt för skolelever och/eller idrottsföreningar.

Anbudsgivaren ska redovisa efterfrågade uppgifter avseende referens enligt bifogat formulär.

Kommunen kan inom ramen för anbudsprövningen komma att kontrollera i anbudet lämnade uppgifter avseende referensuppdraget, bland annat genom att kontakta angiven kontaktperson. För det fall kommunen kontaktar referenten ska denne kunna bekräfta lämnade uppgifter samt att uppdragen, enligt referentens uppfattning, utförts/utförs enligt avtalade villkor och med god kvalité.

För det fall kontaktpersonen inte går att komma i kontakt med eller inte kan verifiera lämnade uppgifter eller inte kan bekräfta att uppdragen utförts enligt avtalade villkor och med god kvalitet, kommer anbudsgivaren inte kunna tillgodoräkna sig åberopad erfarenhet, och därmed inte uppfylla kravet. Kommunen kommer göra tre (3) försök att komma i kontakt med referenten.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Företagets erfarenhet.

Leverantören ska för att styrka kraven ovan inkomma med ett (1) referensuppdrag som leverantören utfört/utför och som uppfyller följande krav:

—ska vara slutfört/pågående under de senaste fem (5) åren räknat från sista anbudsdagen.

—ska ha utförts/utförs för två olika externa kunders räkning (med extern kund avses företag/organisation som anbudsgivaren inte utövar någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av).

—ska ha avsett/avser drift av en simhall för allmänheten samt för skolelever och/eller idrottsföreningar.

Anbudsgivaren ska redovisa efterfrågade uppgifter avseende referens enligt bifogat formulär.

Kommunen kan inom ramen för anbudsprövningen komma att kontrollera i anbudet lämnade uppgifter avseende referensuppdrag, bland annat genom att kontakta angivna kontaktperson/-er. För det fall kommunen kontaktar referenten ska denne kunna bekräfta lämnade uppgifter samt att uppdraget, enligt referentens uppfattning, utförts/utförs enligt avtalade villkor och med god kvalité.

För det fall en kontaktperson inte går att komma i kontakt med eller inte kan verifiera lämnade uppgifter eller inte kan bekräfta att uppdragen utförts enligt avtalade villkor och med god kvalitet, kommer anbudsgivaren inte kunna tillgodoräkna sig åberopad erfarenhet, och därmed inte uppfylla kravet. Kommunen kommer göra tre (3) försök att komma i kontakt med referenten.

Anläggningsansvarig.

Anbudsgivaren ska vidare för att styrka resurser, kompetens och erfarenhet presentera en anläggningsansvarig som uppfyller följande krav:

—ska ha minst två (2) års erfarenhet som chef för den dagliga driften av en simhall för allmänheten samt för skolelever och/eller idrottsföreningar.

—ska ha kunskap och insikt om relevanta styrdokument, regler, metoder och rutiner inom området.

Anbudsgivaren ska styrka kraven i punktlistan ovan genom att bifoga ett CV för offererad anläggningsansvarig vari det framgår att kraven ovan uppfylls.

För att styrka kompetens och erfarenhet ska anbudsgivaren vidare presentera ett (1) referensuppdrag för offererad anläggningsansvarig där denne varit huvudansvarig för leverans av en tjänst som uppfyller följande krav:

—ska vara slutfört/pågående under de senaste fem (5) åren räknat från sista anbudsdagen,

—ska ha utförts/utförs för extern kunds räkning (med extern kund avses företag/organisation som anbudsgivaren inte utövar någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av).

—ska ha avsett/avsett den dagliga driften av en simhall för allmänheten samt för skolelever och/eller idrottsföreningar.

Anbudsgivaren ska redovisa efterfrågade uppgifter avseende referens enligt bifogat formulär.

Kommunen kan inom ramen för anbudsprövningen komma att kontrollera i anbudet lämnade uppgifter avseende referensuppdraget, bland annat genom att kontakta angiven kontaktperson. För det fall kommunen kontaktar referenten ska denne kunna bekräfta lämnade uppgifter samt att uppdragen, enligt referentens uppfattning, utförts/utförs enligt avtalade villkor och med god kvalité.

För det fall kontaktpersonen inte går att komma i kontakt med eller inte kan verifiera lämnade uppgifter eller inte kan bekräfta att uppdragen utförts enligt avtalade villkor och med god kvalitet, kommer anbudsgivaren inte kunna tillgodoräkna sig åberopad erfarenhet, och därmed inte uppfylla kravet. Kommunen kommer göra tre (3) försök att komma i kontakt med referenten.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/03/2018
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 01/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/03/2018
Hora local: 00:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Dirección postal: 115 76 Stockholm
Localidad: Stockholm
Código postal: 115 41
País: Suecia
Correo electrónico: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Teléfono: +46 8561680006
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/02/2018