Radovi - 53842-2019

Submission deadline has been amended by:  526335-2019
04/02/2019    S24

Hrvatska-Rovinj: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2019/S 024-053842

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 47873119402
Poštanska adresa: Trg na Lokvi 3/a
Mjesto: Rovinj
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Poštanski broj: 52210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matija Rudan
E-pošta: upovrovinjeunatjecaj@odvodnjarovinj.hr
Telefon: +385 52813230
Telefaks: +385 52813005
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.odvodnjarovinj.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0003430
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Javna odvodnja

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj

Referentni broj: NVV1/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Projektiranje i izgradnja:

— Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranski bioreaktor (MBR) ukupnog vršnog kapaciteta od 63 000 ES za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvi i garaže za teretna vozila,

— Dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode,

— Postrojenja za solarno sušenje mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj na lokaciji komunalno-servisne zone Lokva Vidotto s pripadnom infrastrukturom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 112 337 880.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rovinj.

II.2.4)Opis nabave:

Projektiranje i izgradnja:

— Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranski bioreaktor (MBR) ukupnog vršnog kapaciteta od 63 000 ES za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvi i garaže za teretna vozila,

— Dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčeni godišnji operativni trošak / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Ponuđena cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 107 307 880.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 35
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34951300 Uređaj za sušenje kanalizacijskog mulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rovinj,

II.2.4)Opis nabave:

Projektiranje i izgradnja:

— Postrojenja za solarno sušenje mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj na lokaciji komunalno-servisne zone Lokva Vidotto s pripadnom infrastrukturom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Ponuđena cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 030 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 35
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki 29.1. Knjige 1.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Točka 29. Knjige 1.

III.1.6)Tražena jamstva :

Točka 47. Knjige 1.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Točka 54. Knjige 1.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Točka 55. Knjige 1.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/03/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 16/07/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/03/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Trg maršala Tita 12, Grad Rovinj, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Internetska adresa: WWW.DKOM.HR
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2019