Leveringen - 54117-2022

01/02/2022    S22

Nederland-Groningen: Netwerken

2022/S 022-054117

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Noorderpoort
Postadres: Verzetsstrijderslaan 4
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9727 CE
Land: Nederland
E-mail: inkoop@noorderpoort.nl
Telefoon: +31 505977400
Fax: +31 505977409
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noorderpoort.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.noorderpoort.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=091D6748-999F-F286-5D0E3F0515ADF381
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=091D6748-999F-F286-5D0E3F0515ADF381
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN verbindingen 2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000 Netwerken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer die WAN verbindingen voor Noorderpoort kan leveren conform de door de Opdrachtgever gestelde functionele en technische eisen, met de volgende subdoelstellingen:

- Standaardiseren, structureren en garanderen van het aanbod, waarbij het aantal in gebruik zijnde type verbindingen beperkt is en de beschikbaarheid van deze verbindingen maximaal gegarandeerd kan worden;

- Duidelijke, transparante, eerlijke en controleerbare SLA structuur op de afgenomen verbindingen, die gegarandeerd kan worden door Opdrachtnemer;

- Duidelijke en eerlijke prijsafspraken die er voor zorgen dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet verrast wordt met onverwachte kosten;

- Flexibiliteit creëren met betrekking tot het kunnen uitbreiden en inkrimpen van het aantal WAN verbindingen en/of het kunnen opschalen of afschalen van de in gebruik zijnde WAN verbindingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 388 430.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
32561000 Glasvezelverbindingen
72720000 WAN-diensten
32415000 Ethernetnetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever heeft verschillende locaties die als onderdeel van deze opdracht ontsloten dienen te worden middels WAN verbindingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging, onder dezelfde condities en voorwaarden, van maximaal 3x2 Jaar. De totale looptijd van de Overeenkomst bedraagt, inclusief verlengingsopties, 12 Jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Noorderpoort wenst de volgende opties te kunnen uitoefenen.

1) Op- en afschalen van de snelheden

2) Het toevoegen en ontkoppelen van locaties

3) Het wijzigen van type verbinding van managed naar unmanaged v.v.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken,

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gedurende 20 kalenderdagen na bekendmaking van de gunningsbeslissing.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/01/2022