Υπηρεσίες - 54230-2019

05/02/2019    S25

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας για τη γεωργική και δασική βιομάζα σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2019/S 025-054230

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ενέργεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας για τη γεωργική και δασική βιομάζα σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αριθμός αναφοράς: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Οι γενικοί στόχοι αυτής της σύμβασης είναι η συνεισφορά στην ταχεία, συνεπή και οικονομικά αποδοτική εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ΕΕ των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REDII - renewable energy directive) που ισχύει για τη δασική βιομάζα (εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου) και τη γεωργική βιομάζα. Αυτή η εργασία θα βοηθήσει επίσης τους οικονομικούς φορείς στην εξεύρεση πόρων για βιώσιμη βιομάζα για κάθε γενιά, και τους ελεγκτές και τους επαληθευτές στην αξιολόγησή τους σχετικά με τον εάν οι οικονομικοί φορείς έχουν συμμορφωθεί αποτελεσματικά με τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας της βιοενέργειας της ΕΕ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα καθήκοντα θα εκτελεστούν στα γραφεία του αναδόχου. Οι συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και του αναδόχου να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας στην Επιτροπή στα εξής:

— την ανάπτυξη ενός εγγράφου επιχειρησιακής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας βάσει κινδύνου για τη δασική βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας των συναφών εννοιών, της ανάπτυξης μιας μεθόδου εφαρμογής αυτών των κριτηρίων και του προσδιορισμού των διαθέσιμων αποδεικτικών προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση της βιωσιμότητας (καθήκον 1),

— την ανάπτυξη ενός εγγράφου επιχειρησιακής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή των νέων κριτηρίων βιωσιμότητας για τη γεωργική βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας των συναφών εννοιών, της αναθεώρησης των βέλτιστων πρακτικών σε συναφή συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης και του προσδιορισμού των διαθέσιμων αποδεικτικών προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση της βιωσιμότητας (καθήκον 2),

— την πραγματοποίηση ανάλυσης της εθνικής ή υπο-εθνικής νομοθεσίας ως προς τα νέα κριτήρια για τη γεωργική βιομάζα, και τη διεξαγωγή μιας σειράς περιπτωσιολογικών μελετών προκειμένου να επαληθευτεί η εφαρμοσιμότητα βάσει των μεθόδων/τύπων των αποδεικτικών που προτείνονται στα καθήκοντα 1 και 2 και να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών (καθήκον 3),

— την υποστήριξη προς την Επιτροπή στο πλαίσιο του διαλόγου της με τους ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό τη συλλογή τεχνικής ανάδρασης στα ευρήματα των καθηκόντων 1, 2 και 3 και τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αντικειμενικότητας των ευρημάτων του σχεδίου (καθήκον 4).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 17
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2019 στον τομέα της ενέργειας

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/03/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/03/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue de Mot 24, 1040 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση αποσφράγισης ή να εκπροσωπηθούν από 1 μόνο άτομο. Στο τέλος της συνεδρίασης αποσφράγισης, ο πρόεδρος της επιτροπής αποσφράγισης θα ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων και την απόφαση σχετικά με την αποδοχή κάθε υποβληθείσας προσφοράς. Δεν θα ανακοινωθούν οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 3881-72313
Φαξ: +33 3881-79062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής κοινοποίησης του αποτελέσματος της προσφοράς ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή της καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν δύναται ούτε να παρατείνει την προθεσμία ούτε να έχει ως αποτέλεσμα την ισχύ νέας προθεσμίας.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Nidergerünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/01/2019