Usluge - 54230-2019

05/02/2019    S25

Belgija-Bruxelles: Tehnička pomoć za provedbu novih kriterija održivosti za biomasu poljoprivrede i šuma prema preinaci Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

2019/S 025-054230

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć za provedbu novih kriterija održivosti za biomasu poljoprivrede i šuma prema preinaci Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

Referentni broj: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći su ciljevi ovog ugovora pridonijeti da države članice EU-a brzo, dosljedno i ekonomično provedu nove kriterije o održivosti Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora koji se primjenjuju na biomasu šuma (nakon pristupa temeljenog na riziku) i poljoprivrednu biomasu. Tim će se radom pomoći i gospodarskim subjektima da pronađu održivu biomasu za proizvodnju energije te revizorima i procjeniteljima u njihovim procjenama o tome jesu li gospodarski subjekti učinkovito bili u skladu s novim kriterijima EU-a o održivosti bioenergije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će biti izvršeni u prostorima izvoditelja. Sastanci između izvoditelja i Komisije održat će se u prostorima Komisije u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Posebni će ciljevi ugovora pomoći Komisiji u sljedećem:

— razvoj dokumenta s operativnim smjernicama o provedbi novih kriterija zasnovanih na riziku za biomasu šuma, uključujući objašnjenje o bitnim pojmovima, razvoj metode za primjenu tih kriterija te identificiranje raspoloživih dokaza kako bi se pokazala sukladnost s održivošću (zadatak 1),

— razvoj dokumenta s operativnim smjernicama o provedbi novih kriterija zasnovanih na riziku za poljoprivrednu biomasu, uključujući objašnjenje o bitnim pojmovima, pregled najboljih praksi u relevantnom praćenju i sustavima upravljanja te identificiranje raspoloživih dokaza kako bi se pokazala sukladnost s održivošću (zadatak 2),

— provođenje analize nacionalnih ili podnacionalnih zakona u odnosu na nove kriterije o biomasi šuma te izvođenje niza studija slučaja kako bi se provjerila primjenjivost na temelju metoda / vrsta dokaza predloženih u zadacima 1 i 2 te kako bi se identificirali rizici i nesigurnosti te načini njihova rješavanja (zadatak 3),

— podupiranje Komisije u njenom dijalogu s dionicima u cilju prikupljanja tehničkih povratnih informacija o nalazima zadataka 1, 2 i 3 te osiguravanje točnosti i objektivnosti projektnih nalaza (zadatak 4).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 17
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Godišnji radni program za 2019. u području energije

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/03/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji mogu sudjelovati na sastanku, ali ih može predstavljati samo 1 osoba. Na kraju javnog otvaranja ponuda predsjedatelj odbora za otvaranje ponuda objavit će ime ponuditelja i odluku o prihvatljivosti svake zaprimljene ponude. Cijene navedene u ponudama neće biti objavljene.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o rezultatu nadmetanja ili, u suprotnom, od datuma na koji je podnositelj žalbe primio predmetne okolnosti na znanje. Upućivanjem žalbe Europskom ombudsmanu ovaj se rok ne obustavlja niti ne započinje novi rok za podnošenje žalbe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/01/2019