Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 54230-2019

05/02/2019    S25    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tekniskt bistånd för genomförandet av de nya hållbarhetskriterierna avseende biomassa för jordbruk och skog inom ramen för omarbetningen av direktivet om förnybar energi

2019/S 025-054230

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för energi
Postadress: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Energi

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt bistånd för genomförandet av de nya hållbarhetskriterierna avseende biomassa för jordbruk och skog inom ramen för omarbetningen av direktivet om förnybar energi

Referensnummer: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De övergripande målen med detta kontrakt är att bidra till ett snabbt, enhetligt och kostnadseffektivt genomförande av de nya hållbarhetskriterierna REDII avseende skogsbiomassa (enligt en riskbaserad strategi) och jordbruksbiomassa i EU:s medlemsstater. Detta arbete ska även stödja ekonomisk aktörer när det gäller förvärv av hållbar biomassa för energiproduktion, samt revisorer och kontrollörer i deras bedömning av huruvida ekonomisk aktörer på ett effektivt sätt efterlevt EU:s nya hållbarhetskriterier för bioenergi.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler. Möten mellan uppdragstagaren och kommissionen kommer att hållas i kommissionens lokaler i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktets specifika mål är att stödja kommissionen med följande:

— Utveckla ett operativt vägledningsdokument för genomförandet av de nya riskbaserade hållbarhetskriterierna avseende skogsbiomassa, inbegripet beskrivningar av relevanta koncept, utveckla en metod för att tillämpa dessa kriterier samt identifiera tillgängliga bevis på efterlevnad av hållbarhet (uppgift 1).

— Utveckla ett operativt vägledningsdokument för genomförandet av de nya hållbarhetskriterierna avseende jordbruksbiomassa, inbegripet beskrivningar av relevanta koncept, granskning av bästa praxis inom relevanta övervaknings- och förvaltningssystem samt identifiera tillgängliga bevis på efterlevnad av hållbarhet (uppgift 2).

— Genomföra en analys av nationella eller regionala lagar i relation till de nya kriterierna avseende skogsbiomassa, och genomföra ett antal fallstudier för att verifiera tillämpligheten på grundval av de metoder/typer av bevis som föreslås i uppgift 1 och 2 samt identifiera risker och osäkerheter och sätt att hantera dem p[ (uppgift 3).

— Stödja kommissionen i dialogen med intressenter i syfte att erhålla teknisk återkoppling från resultaten från uppgift 1, 2 och 3 och säkerställa riktighet och objektivitet i projektresultaten (uppgift 4).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 17
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Årligt arbetsprogram för 2019 inom energiområdet

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/03/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/03/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue de Mot 24, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet, men får endast representeras av 1 person. Efter öppningsmötets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att presentera namnen på anbudsgivarna och beslutet om godtagbarheten i varje mottaget anbud. De priser som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från mottagandet av brevet med meddelande om beslutet om anbudet, eller om så inte skett, från den dag då käranden fått kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att det sista datumet för överklagande skjuts upp eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Nidergerünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/01/2019