Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 54231-2019

05/02/2019    S25

Belgia-Bruksela: Ocena inwestycji w infrastrukturę dla badań i rozwoju technologicznego oraz w działania wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007–2013

2019/S 025-054231

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, General Directorate Regional and Urban Policy
Adres pocztowy: TA Cell BU-1 00/184
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ocena inwestycji w infrastrukturę dla badań i rozwoju technologicznego oraz w działania wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007–2013

Numer referencyjny: 2018CE16BAT111
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO planuje rozpocząć ocenę ex-post dotyczącą projektów inwestycji w infrastrukturę dla badań i rozwoju technologicznego, centrów kompetencji i działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007–2013.

W ramach ewaluacji zestawione zostaną różne rodzaje działań związanych z badaniami i rozwojem technologicznym, które były finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013; ocenie poddana zostanie ich zasadność i dowody ich skuteczności.

Ewaluacja dostarczy przeglądu różnych sposobów wykorzystania w UE środków z EFRR na badania i rozwój technologiczny oraz pozwoli ocenić wyniki w stopniu, w jakim można je określić. Badanie zostanie przeprowadzone bardziej szczegółowo w wybranych krajach i regionach, w celu zidentyfikowania rodzajów działań, które odniosły największy sukces (lub były skuteczne) oraz czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu.

Dokonany zostanie przegląd odpowiedniej literatury i dokumentów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ocena obejmować będzie głównie 2 kategorie wydatków, które nie zostały objęte oceną ex-post okresu 2007–2013.

Wybrano 53 programy operacyjne, które będą podlegały tej ocenie. Lista 53 programów operacyjnych obejmuje programy krajowe i regionalne w ramach celów konwergencji oraz regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia w 18 państwach członkowskich (Belgia, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo). Lista 53 programów operacyjnych obejmuje 24 większe finansowane projekty z kategorii działań, które podlegają badaniu.

Wykonawca zrealizuje następujące zadania:

Zadanie 1: Ramy koncepcyjne i przegląd inwestycji finansowanych w sektorze;

Zadanie 2: Przegląd literatury i dokumentacji;

Zadanie 3: Studia przypadków w wybranych państwach członkowskich;

Zadanie 4: Teoria analizy zmian na podstawie badania przekrojowego przypadków (zestawienie badań i rozwoju technologicznego);

Zadanie 5: Organizacja seminarium;

Zadanie 6: Sprawozdania końcowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wykaz 53 programów operacyjnych wybranych do oceny załączono do specyfikacji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/03/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, BELGIA (métro Demey).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. pkt 3.2) zaproszenia do składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2019