Υπηρεσίες - 54570-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

18/02/2014    S34

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προκαταρκτική ανακοίνωση της ENV για το 2014

2014/S 034-054570

 1.Αναθέτουσα αρχή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Μονάδα SRD.2 Οικονομικά θέματα, BU-9 01/005, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Tηλ. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Προκηρύξεις συμβάσεων για το 2014:

ENV A.1 — Οικοκαινοτομία & κυκλική οικονομία:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Αξιολόγηση διαφόρων μέσων επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, Απρίλιος 2014, 500 000, υπηρεσία.
Εφαρμογή μέτρων που απορρέουν από την ανακοίνωση για τα βιώσιμα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, Απρίλιος 2014, 400 000, υπηρεσία.
Παραγωγή του πίνακα αποτελεσμάτων για την οικοκαινοτομία (μέτρα στήριξης των προγραμμάτων CIP-EIP), Απρίλιος 2014, 300 000, υπηρεσία.
ENV A.2 — Διαχείριση αποβλήτων & ανακύκλωση:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Προσδιορισμός και αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής για την άρση των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς για δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ, Μάρτιος 2014, 200 000, μελέτη.
Κανονισμός Ανακύκλωσης Πλοίων (οικονομικά κίνητρα), Μάρτιος 2014, 200 000, μελέτη.
Κανονισμός Ανακύκλωσης Πλοίων (κατάλογος εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων της ΕΕ), Μάρτιος 2014, 3 000 000 (750 000 x 4), πλαίσιο.
ENV A.3 — Χημικά προϊόντα:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της στρατηγικής για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, Απρίλιος 2014, 2 500 000 (1 250 000 x 2), πλαίσιο.
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ, Απρίλιος 2014, 340 000, υπηρεσία.
ENV B.2 — Βιοποικιλότητα:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Υποστήριξη της εφαρμογής των πράσινων υποδομών, Μάρτιος 2014, 300 000, υπηρεσία.
Υποστήριξη των προσπαθειών πρόληψης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (IAS) μέσω της ανίχνευσης του ορίζοντα, Μάιος 2014, 100 000, μελέτη.
Υλοποίηση του στόχου 2 της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, Μάρτιος 2014, 200 000, υπηρεσία.
Αξιολόγηση της χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό 2014–2020, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, Μάιος 2014, 150 000, υπηρεσία.
Μηχανισμός χρηματοδότησης του φυσικού κεφαλαίου, Απρίλιος 2014, 100 000, υπηρεσία.
ENV B.3 — Φύση:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Τεχνική υποστήριξη της νέας βιογεωγραφικής διαδικασίας, Μάρτιος 2014, 900 000 (300 000 x 3), υπηρεσία.
Τεχνική υποστήριξη μιας πλατφόρμας της ΕΕ για τα μεγάλα σαρκοφάγα, Μάρτιος 2014, 450 000 (150 000 x 3), υπηρεσία.
Ενημερωτικό υλικό για τη φύση & τη βιοποικιλότητα, Μάρτιος 2014, 495 000 (165 000 x 3), υπηρεσία.
Υποστήριξη για την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, Μάρτιος 2014, 600 000, μελέτη.
Πόσο μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας καλύπτει το δίκτυο Natura 2000; Μάρτιος 2014, 250 000, μελέτη.
Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος Ορθόπτερων, Μάρτιος 2014, 250 000, υπηρεσία.
ENV C.1 — Ύδατα:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Σύμβαση υπηρεσιών για την ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών για το σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη (WISE) και δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών και εφαρμογής των πολιτικών για τα ύδατα και τη θάλασσα, Μάρτιος 2014, 750 000 (250 000 x 3), υπηρεσία.
Υποστήριξη της σύμπραξης καινοτομίας της ΕΕ για το νερό, Μάρτιος 2014, 1 500 000, υπηρεσία.
Υποστήριξη της δημιουργίας και της λειτουργίας ενός μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, Απρίλιος 2014, 250 000, υπηρεσία.
ENV C.3 — Αέρας & βιομηχανικές εκπομπές:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο, Απρίλιος 2014, 200 000, υπηρεσία.
ENV D.4 — Διακυβέρνηση, πληροφόρηση και υποβολή εκθέσεων:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Αξιολόγηση της πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον, στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για τη δημόσια πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, Μάιος 2014, 183 000, μελέτη.
ENV E.1 — Διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς σχέσεις:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Πιλοτικό σχέδιο — δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης για την προηγμένη ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Μάιος 2014, 750 000, υπηρεσία.
E.3 & E.4 — LIFE:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση σχεδίων του προγράμματος LIFE (επιχορηγήσεις δράσεων και επιχορηγήσεις λειτουργίας), ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα LIFE και άλλες συναφείς δραστηριότητες, Μάιος 2014, 60 000 000 (15 000 000 x 4), πλαίσιο.
ENV F.1 — Αποδοτικότητα πόρων & οικονομική ανάλυση:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Μελέτη σχετικά με τις δοκιμές αντοχής πόρων για επιχειρήσεις, Μάιος 2014, 160 000, μελέτη.
Μελέτη σχετικά με το καθήκον εμπιστευτικότητας και την αποδοτικότητα των πόρων, Μάιος 2014, 140 000, μελέτη.
Συμπληρωματική μελέτη σχετικά με τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα (διαχείριση κινδύνων, πρότυπα), Μάρτιος 2014, 250 000, μελέτη.
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής, Μάιος 2014, 140 000, μελέτη.
Σύμβαση-πλαίσιο για την οικονομική ανάλυση των περιβαλλοντικών πολιτικών, της αποδοτικότητας των πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης, Σεπτέμβριος 2014, 12 000 000 (για περίοδο 4 ετών), πλαίσιο.
ENV F.3 — Γνώσεις, κίνδυνοι και αστικό περιβάλλον:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τα βιώσιμα κριτήρια για τις πόλεις, Οκτώβριος 2014, 100 000, υπηρεσία.
Έρευνα σχετικά με τη γνωστοποίηση των κινδύνων και τη δημόσια αντίληψη περί περιβαλλοντικών κινδύνων, Οκτώβριος 2014, 130 000, υπηρεσία.
Αξιολόγηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τον θόρυβο, Μάρτιος 2014, 300 000, υπηρεσία.