Seirbhísí - 54570-2014

An t-amharc leacaithe

18/02/2014    S34

Bheilg, an-An Bhruiséil: fógra faisnéise roimh ré ENV 2014

2014/S 034-054570

 1.Údarás conarthachta:

An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil, Aonad Airgeadais SRD.2, BU -9 01/005, 1049an Bhruiséil, AN BHEILG. Teil. +32 22960008. Ríomhphost: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Soláthar beartaithe 2014:

ENV A.1 — Geilleagar ciorclach & éiceanuálaíochta:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Measúnú ar fheithiclí cumarsáide éagsúla i gcomhair cumarsáid lorg comhshaoil; Aibreán 2014; 500 000; seirbhís.
Bearta a thagann ón gcumarsáid maidir le bia inmharthana a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear na bearta ina ndírítear ar laghdú dramhbhia; Aibreán 2014; 400 000; seirbhís.
Scórchlár éiceanuálaíochta a tháirgeadh (bearta tacaíochta CIP-EIP) Aibreán 2014; 300 000; seirbhís.
ENV A.2 — Athchúrsáil bainistíochta & dramhaíola:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Roghanna beartais a shainaithint agus a mheasúnú maidir le bacainní ar an margadh inmheánach ar ghníomhaíochtaí athchúrsála san AE a bhaint; Márta 2014; 200 000; staidéar.
An Rialachán ar Athchúrsáil Long (dreasacht airgeadais); Márta 2014; 200 000; staidéar.
An Rialachán ar Athchúrsáil Long (liosta AE um shaoráidí athchúrsála long); Márta 2014; 3 000 000 (750 000 x 4); creatlach.
ENV A.3 — Ceimiceáin:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Cúnamh teicniúil chun straitéis maidir le réabóirí iontálacha a chur i bhfeidhm; Aibreán 2014; 2 500 000 (1 250 000 x 2); creatlach.
Cúnamh teicniúil chun Treoir 2010/63/AE a chur i bhfeidhm; Aibreán 2014; 340, 000; seirbhís.
ENV B.2 — Bithéagsúlacht:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Tacaíocht chun bonneagar glas a chur i bhfeidhm; Márta 2014; 300, 000; seirbhís.
Tacaíocht a thabhairt d'iarrachtaí coisc IAS trí scanadh na léaslíne; Bealtaine 2014, 100,000; staidéar.
Sprioc 2 de straitéis bhithéagsúlachta an AE a chur i bhfeidhm; Márta 2014; 200, 000; seirbhís.
Measúnú a dhéanamh ar mhaoiniú na bithéagsúlachta i mbuiséad 2014–2020 , lena n-áirítear rianú; Bealtaine 2014; 150 000; seirbhís.
Saoráid maoiniúchán caipitil nádúrtha; Aibreán 2014; 100 000; seirbhís.
ENV B.3 — Dúlra:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Cúnamh teicniúil maidir leis an bpróiseas bithgheografach nua; Márta 2014; 900 000 (300 000 x 3); seirbhís.
Cúnamh teicniúil maidir le hardán AE ar charnabhóirí móra ; Márta 2014; 450 000 (150 000 x 3); seirbhís.
Ábhar faisnéise maidir le bithéagsúlacht & an dúlra; Márta 2014; 495 000 (165 000 x 3); seirbhís.
Tacaíocht chun measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm reachtaíocht um dhúlra an AE; Márta 2014; 600, 000; staidéar.
Cá mhéad bithéagsúlachta a chumhdaítear in Natura 2000?, Márta 2014; 250 000; staidéar.
Liosta Dearg na hEorpa um Orthoptera; Márta 2014; 250 000; seirbhís.
ENV C.1 — Uisce:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Conradh seirbhíse maidir le huirlisí agus seirbhísí a fhorbairt i gcomhair an chórais faisnéise uisce don Eoraip (WISE) agus creatlach chomhaisnéise agus fheidhmiúcháin i gcomhair beartais uisce agus mara a thógáil; Márta 2014; 750 000 (250 000 x 3); seirbhís.
Tacaíocht don chomhpháirtíocht Eorpach sa nuálaíocht maidir le huisce; Márta 2014; 1 500 000; seirbhís.
Tacaíocht chun meicníocht athbhreithnithe piaraí a bhunú agus a reáchtáil chun Creat-treoir Uisce a chur i bhfeidhm; Aibreán 2014; 250 000; seirbhís.
ENV C.3 — Astaíochtaí aeir & tionsclaíocha:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Cúnamh teicniúil chun an Treoir um Shulfar a chur i bhfeidhm; Aibreán 2014; 200, 000; seirbhís.
ENV D.4 — Rialachas, faisnéis agus tuairisciú:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Measúnú ar an rochtain ar fhaisnéis agus ar shonraí a bhaineann leis an gcomhshaol i gcomhthéacs na rochtana poiblí ar an Treoir maidir le faisnéis comhshaoil 2003/4/EC; Bealtaine 2014; 183 000; staidéar.
ENV E.1 — Caidreamh idirnáisiúnta, réigiúnach agus déthaobhach:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Treoirthionscadal — ionad réigiúnach oirdheisceart na hEorpa maidir le hard-athchúrsáil dramhaíola leictrí agus leictreonaí a chruthú; Bealtaine 2014; 750 000; seirbhís.
E.3 & E.4 — LIFE:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Cúnamh agus tacaíocht theicniúil maidir le monatóireacht a dhéanamh ar thionscadail LIFE (deontais gníomhaíochta agus deontais oibriúcháin), cumarsáid maidir leis an gclár LIFE agus gníomhaíochtaí bainteacha eile; Bealtaine 2014; 60 000 000 (15 000 000 x 4); creatlach.
ENV F.1 — Anailís eacnamaíoch ar & éifeachtúlacht acmhainní:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Staidéar maidir le tástáil struis acmhainní; Bealtaine 2014; 160 000; staidéar.
Staidéar maidir le dualgas muiníneach agus éifeachtúlacht acmhainní; Bealtaine 2014; 140 000; staidéar.
Staidéar comhlántach maidir le breoslaí aontaise neamhghnásúla (bainistíocht riosca; caighdeáin); Márta 2014; 250 000; staidéar.
Staidéar maidir le tionchair fhóirdheontais atá díobhálach don chomhshaol ar chuspóirí beartas maidir leis an gcomhshaol; Bealtaine 2014; 140 000; staidéar.
Conradh creatlaí maidir le hanailís eacnamaíoch a dhéanamh ar bheartais maidir leis an gcomhshaol, éifeachtúlacht acmhainní agus forbairt inbhuanaithe; Meán Fómhair 2014; 12 000 000 (thar 4 bliana); creatlach.
ENV F.3 — Eolas, rioscaí agus an comhshaol uirbeach:
Teideal an tionscadail; dáta sealadach an fhoilsithe; buiséad táscach EUR; cineál conartha (SER, ETU nó FRA):
Staidéar scóipe maidir leis na critéir inbhuanaithe i gcomhair cathracha; Deireadh Fómhair 2014; 100 000; seirbhís.
Suirbhé ar chumarsáid riosca agus braistint an phobail maidir le riosca agus guaiseacha comhshaoil; Deireadh Fómhair 2014; 130 000; seirbhís.
Measúnú ar an Treoir a bhaineann le Torann 2002/49/CE; Márta 2014; 300 000; seirbhís.