Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 54570-2014

Pateikti glaustą rodinį

18/02/2014    S34

Belgija-Briuselis: ENV 2014 m. išankstinis informacinis skelbimas

2014/S 034-054570

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Aplinkos generalinis direktoratas, SRD.2 skyrius „Finansai“, BU-9 01/005, 1049Briuselis, BELGIJA. Tel. +32 22960008. El. p. env-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2014 m.:

ENV A.1 – Ekologinė inovacija ir žiedinė ekonomika:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Aplinkosauginio pėdsako komunikacijai skirtų įvairių transporto priemonių vertinimas; 2014 m. balandžio mėn.; 500 000; paslaugų.
Priemonių, gaunamų iš komunikacijos tvaraus maisto klausimais, įskaitant maisto atliekų mažinimą, įgyvendinimas; 2014 m. balandžio mėn.; 400 000; paslaugų.
Ekologinės inovacijos rezultatų suvestinės parengimas („CIP-EIP“ paramos priemonės); 2014 m. balandžio mėn.; 300 000; paslaugų.
ENV A.2 – Atliekų tvarkymas ir perdirbimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Nustatyti ir įvertinti politikos galimybes, siekiant pašalinti ES perdirbimo veiklos vidaus rinkos kliūtis; 2014 m. kovo mėn.; 200 000; tyrimų.
Laivų perdirbimo reglamentas (finansinė skatinamoji priemonė); 2014 m. kovo mėn.; 200 000; tyrimų.
Laivų perdirbimo reglamentas (Laivų perdirbimo infrastruktūrų ES sąrašas); 2014 m. kovo mėn.; 3 000 000 (750 000 x 4); preliminarioji.
ENV A.3 – Cheminės medžiagos:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Techninė pagalba įgyvendinant endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų strategiją; 2014 m. balandžio mėn.; 2 500 000 (1 250 000 x 2); preliminarioji.
Techninė pagalba įgyvendinant Direktyvą 2010/63/ES; 2014 m. balandžio mėn.; 340 000; paslaugų.
ENV B.2 – Biologinė įvairovė:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Žaliosios infrastruktūros įgyvendinimo parama; 2014 m. kovo mėn.; 300 000; paslaugų.
Invazinių rūšių ( IAS) prevencijos pastangų rėmimas pasitelkus horizonto nuskaitymą; 2014 m. gegužės mėn.; 100 000; tyrimų.
ES biologinės įvairovės strategijos 2 tikslo įgyvendinimas; 2014 m. kovo mėn.; 200 000; paslaugų.
Biologinės įvairovės finansavimo 2014–2020 m. biudžete įvertinimas, įskaitant sekimą; 2014 m. gegužės mėn.; 150 000; paslaugų.
Gamtinio kapitalo finansavimo priemonė; 2014 m. balandžio mėn.; 100 000; paslaugų.
ENV B.3 – Gamta:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Techninė parama naujam biogeografiniam procesui; 2014 m. kovo mėn.; 900 000 (300 000 x 3); paslaugų.
Techninė parama ES didelių mėsėdžių platformai; 2014 m. kovo mėn.; 450 000 (150 000 x 3); paslaugų.
Informacija apie gamtos ir biologinę įvairovę; 2014 m. kovo mėn.; 495 000 (165 000 x 3); paslaugų.
Parama vertinant ES gamtos teisės aktų įgyvendinimą; 2014 m. kovo mėn.; 600 000; tyrimų.
Kiek biologinės įvairovės yra „Natura 2000“?; 2014 m. kovo mėn.; 250 000; tyrimų.
„Orthoptera“ Europos raudonasis sąrašas; 2014 m. kovo mėn.; 250 000; paslaugų.
ENV C.1 – Vanduo:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Paslaugų sutartis dėl įrankių ir paslaugų plėtros Europos vandens informacinei sistemai (WISE) ir bendros informacijos ir preliminariosios sutarties įgyvendinimo vandens ir jūrų politikoje kūrimas; 2014 m. kovo mėn.; 750 000 (250 000 x 3); paslaugų.
Parama ES inovacijų partnerystei vandens srityje; 2014 m. kovo mėn.; 1 500 000; paslaugų.
Parama kuriant ir valdant Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo tarpusavio vertinimo mechanizmą; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; paslaugų.
ENV C.3 – Oro ir pramoninis teršalų išmetimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Techninė parama įgyvendinant direktyvą dėl naudojamos sieros; 2014 m. balandžio mėn.; 200 000; paslaugų.
ENV D.4 – Valdymas, informacija ir atskaitomybė:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Prieigos prie su aplinka susijusios informacijos ir duomenų Direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką kontekste vertinimas; 2014 m. gegužės mėn.; 183 000; tyrimų.
ENV E.1 – Tarptautiniai, regioniniai ir dvišaliai santykiai:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Bandomasis projektas – elektros ir elektroninių atliekų pažangaus perdirbimo sukūrimas pietryčių Europos regioniniame centre; 2014 m. gegužės mėn.; 750 000; paslaugų.
E.3 ir E.4 – „LIFE“:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Pagalba ir techninė parama „LIFE“ projektams stebėti (veiksmų dotacijos ir veiklos dotacijos), komunikacija apie „LIFE“ programą ir kita su ja susijusi veikla; 2014 m. gegužės mėn.; 60 000 000 (15 000 000 x 4); preliminarioji.
ENV F.1 – Išteklių veiksmingumo ir ekonominė analizė:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Bendrovių išteklių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tyrimas; 2014 m. gegužės mėn.; 160 000; tyrimų.
Tarpusavio pasitikėjimo pareigos ir išteklių veiksmingumo tyrimas; 2014 m. gegužės mėn.; 140 000; tyrimų.
Netradicinio iškastinio kuro (rizikos valdymo; standartų) papildomas tyrimas; 2014 m. kovo mėn.; 250 000; tyrimų.
Aplinkos politikos tikslų aplinkai žalingų subsidijų poveikio tyrimas; 2014 m. gegužės mėn.; 140 000; tyrimų.
Preliminarioji sutartis dėl aplinkos politikos ekonominės analizės, išteklių veiksmingumo ir tvaraus vystymosi; 2014 m. rugsėjo mėn.; 12 000 000 (per 4 metus); preliminarioji.
ENV F.3 – Žinios, rizika ir miesto aplinka:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Miestų tvarių kriterijų tyrimas; 2014 m. spalio mėn.; 100 000; paslaugų.
Aplinkos rizikos ir pavojų pranešimų apie riziką ir visuomenės suvokimo tyrimas; 2014 m. spalio mėn.; 130 000; paslaugų.
Direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo vertinimas; 2014 m. kovo mėn.; 300 000; paslaugų.