Usługi - 54570-2014

Wyświetl widok skrócony

18/02/2014    S34

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne DG ds. Środowiska na rok 2014

2014/S 034-054570

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dział SRD.2 — Finanse, BU-9 01/005, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2014:

ENV A.1 — Ekoinnowacje i gospodarka obiegowa:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ocena różnych narzędzi komunikacji na potrzeby upowszechniania informacji na temat śladu środowiskowego; kwiecień 2014; 500 000; usługi.
Wdrożenie środków na podstawie informacji dotyczących zrównoważonej żywności, w tym środków mających na celu ograniczenie marnowania żywności; kwiecień 2014; 400 000; usługi.
Sporządzenie tablicy wyników dla ekoinnowacji (środki wspierające program CIP-EIP); kwiecień 2014; 300 000; usługi.
ENV A.2 — Gospodarka odpadami i recykling:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Określenie i ocena wariantów polityki mających na celu usunięcie barier uniemożliwiających recykling na rynku wewnętrznym UE; marzec 2014; 200 000; badanie.
Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (zachęta finansowa); marzec 2014; 200 000; badanie.
Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (wykaz placówek recyklingu statków UE); marzec 2014; 3 000 000 (750 000 x 4); umowa ramowa.
ENV A.3 — Chemikalia:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc techniczna we wdrażaniu strategii w obszarze substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego; kwiecień 2014; 2 500 000 (1 250 000 x 2); umowa ramowa.
Pomoc techniczna we wdrażaniu dyrektywy 2010/63/UE; kwiecień 2014; 340 000; usługi.
ENV B.2 — Różnorodność biologiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie we wdrożeniu zielonej infrastruktury; marzec 2014; 300 000; usługi.
Wsparcie w dążeniu do zapobiegania występowaniu inwazyjnych gatunków obcych w drodze skanowania otoczenia; maj 2014; 100 000; badanie.
Wdrożenie celu 2 strategii UE w obszarze różnorodności biologicznej; marzec 2014; 200 000; usługi.
Ocena środków finansowych na różnorodność biologiczną w budżecie 2014–2020, łącznie z monitorowaniem; maj 2014; 150 000; usługi.
Instrument finansowania kapitału naturalnego; kwiecień 2014; 100 000; usługi.
ENV B.3 — Przyroda:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie techniczne nowego procesu biogeograficznego; marzec 2014; 900 000 (300 000 x 3); usługi.
Wsparcie techniczne platformy UE poświęconej dużym zwierzętom mięsożernym; marzec 2014; 450 000 (150 000 x 3); usługi.
Materiały informacyjne dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej; marzec 2014; 495 000 (165 000 x 3); usługi.
Wsparcie w ocenie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego przyrody; marzec 2014; 600 000; usługi.
W jakim stopniu Natura 2000 obejmuje różnorodność biologiczną?; marzec 2014; 250 000; badanie.
Europejski czerwony wykaz owadów Orthoptera; marzec 2014; 250 000; usługi.
ENV C.1 — Woda:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Zamówienie na usługi opracowania narzędzi i usługi na potrzeby Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE) oraz stworzenia wspólnych ram wymiany informacji i wdrażania polityki wodnej i morskiej; marzec 2014; 750 000 (250 000 x 3); usługi.
Wsparcie innowacyjnego partnerstwa UE w dziedzinie zasobów wodnych; marzec 2014; 1 500 000; usługi.
Wsparcie w stworzeniu i stosowaniu mechanizmu wzajemnej oceny na potrzeby wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej; kwiecień 2014; 250 000; usługi.
ENV C.3 — Powietrze i emisje przemysłowe:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie techniczne we wdrożeniu dyrektywy siarkowej; kwiecień 2014; 200 000; usługi.
ENV D.4 — Zarządzanie, informacja i sprawozdawczość:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ocena dostępu do informacji i danych dotyczących środowiska w kontekście dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska; maj 2014; 183 000; badanie.
ENV E.1 — Stosunki międzynarodowe, regionalne i dwustronne:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Projekt pilotażowy — utworzenie w Europie południowo-wschodniej regionalnego centrum zaawansowanego recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych; maj 2014; 750 000; usługi.
E.3 i E.4 — LIFE:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc i wsparcie techniczne w monitorowaniu projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje na działalność), upowszechnianiu informacji na temat programu LIFE oraz w realizacji innych powiązanych działań; maj 2014; 60 000 000 (15 000 000 x 4); umowa ramowa.
ENV F.1 — Efektywność zasobów i analiza ekonomiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Badanie dotyczące testu warunków skrajnych dla zasobów przeznaczonego dla przedsiębiorstw; maj 2014; 160 000; badanie.
Badanie dotyczące obowiązku powierniczego i efektywności zasobów; maj 2014; 140 000; badanie.
Badanie uzupełniające dotyczące niekonwencjonalnych paliw kopalnych (zarządzanie ryzykiem; normy); marzec 2014; 250 000; badanie.
Badanie dotyczące skutków szkodliwych dla środowiska dotacji na realizację celów polityki środowiskowej; maj 2014; 140 000; badanie.
Umowa ramowa o analizę ekonomiczną polityki w obszarze środowiska, efektywności zasobów i zrównoważonego rozwoju; wrzesień 2014; 12 000 000 (na 4 lata); umowa ramowa.
ENV F.3 — Wiedza, zagrożenia i środowisko miejskie:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Studium ewaluacyjne dotyczące kryteriów zrównoważenia dla miast; październik 2014; 100 000; usługi.
Badanie sondażowe dotyczące informowania o ryzyku oraz postrzegania przez społeczeństwo zagrożeń dla środowiska; październik 2014; 130 000; usługi.
Ocena dyrektywy 2002/49/WE dotyczącej hałasu; marzec 2014; 300 000; usługi.