Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 54570-2014

Visa förkortad version

18/02/2014    S34

Belgien-Bryssel: ENV förhandsmeddelande 2014

2014/S 034-054570

 1.Upphandlande myndighet:

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för miljö, enhet SRD.2 – Ekonomi, BU-9 01/005, 1049Bryssel, BELGIEN. Tfn +32 22960008. E-post: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planerade upphandlingar 2014:

ENV A.1 – Miljöinnovation och cirkulär ekonomi:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Bedömning av olika kommunikationsbärare för kommunikation gällande miljöavtryck, april 2014, 500 000, tjänstekontrakt.
Genomförande av åtgärder som härrör från kommunikationen om hållbara livsmedel, inbegripet de som riktar sig mot minskning av livsmedelsslöseri, april 2014, 400 000, tjänstekontrakt.
Framställning av resultattavlan för miljöinnovation (stödåtgärder för CIP–programmet för företagande och innovation), april 2014, 300 000, tjänstekontrakt.
ENV A.2 – Hantering och återvinning av avfall:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Fastställande och bedömning av politiska alternativ för att avlägsna hinder på den interna marknaden för återvinningsverksamhet inom EU, mars 2014, 200 000, undersökning.
Förordningen om fartygsåtervinning (ekonomiskt incitament), mars 2014, 200 000, undersökning.
Förordningen om fartygsåtervinning (EU:s förteckning över anläggningar för skeppsåtervinning), mars 2014, 3 000 000 (750 000 x 4), ramavtal.
ENV A.3 – Kemikalier:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Tekniskt stöd för genomförandet av strategin för hormonstörande ämnen, april 2014, 2 500 000 (1 250 000 x 2), ramavtal.
Tekniskt stöd för genomförandet av direktiv 2010/63/EU, april 2014, 340 000, tjänstekontrakt.
ENV B.2 – Biologisk mångfald:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Stöd till genomförande av grön infrastruktur, mars 2014, 300 000, tjänstekontrakt.
Stöd till förebyggande insatser mot invasiva främmande arter genom identifiering av nya substanser och nya indikationer för redan godkända läkemedel, maj 2014, 100 000, undersökning.
Genomförande av mål 2 för EU:s strategi för biologisk mångfald, mars 2014, 200 000, tjänstekontrakt.
Utvärdering av finansiering av biologisk mångfald i budgeten för 2014–2020, inbegripet uppföljning, maj 2014, 150 000, tjänstekontrakt.
Finansieringsinstrument för naturkapital, april 2014, 100 000, tjänstekontrakt.
ENV B.3 – Natur:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Tekniskt bistånd till det nya biogeografiska förfarandet, mars 2014, 900 000 (300 000 x 3), tjänstekontrakt.
Tekniskt bistånd till en EU-plattform avseende stora rovdjur, mars 2014, 450 000 (150 000 x 3), tjänstekontrakt.
Informationsmaterial om natur och biologisk mångfald, mars 2014, 495 000 (165 000 x 3), tjänstekontrakt.
Stöd till utvärderingen av genomförandet av EU:s naturskyddslagstiftning, mars 2014, 600 000, undersökning.
Hur mycket biologisk mångfald omfattar Natura 2000?, mars 2014, 250 000, undersökning.
Den europeiska rödlistan över rätvingar, mars 2014, 250 000, tjänstekontrakt.
ENV C.1 – Vatten:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Tjänstekontrakt för utveckling av verktyg och tjänster till vatteninformationssystemet för Europa (WISE) och uppbyggnad av ett gemensamt ramverk för information och genomförande för vatten- och havspolitik, mars 2014, 750 000 (250 000 x 3), tjänstekontrakt.
Stöd till EU:s innovationspartnerskap om vatten, mars 2014, 1 500 000, tjänstekontrakt.
Stöd till upprättande och drift av en mekanism för sakkunniggranskning för genomförandet av ramdirektivet för vatten, april 2014, 250 000, tjänstekontrakt.
ENV C.3 – Luft- och industriutsläpp:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Tekniskt bistånd avseende genomförandet av sulfurdirektivet, april 2014, 200 000, tjänstekontrakt.
ENV D.4 – Förvaltning, information och rapportering:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Bedömning av tillgången till miljörelaterad information och data i sammanhanget offentlig åtkomst till direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, maj 2014, 183 000, undersökning.
ENV E.1 – Internationella, regionala och bilaterala relationer:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Pilotprojekt – skapande av ett regionalt center för sydöstra Europa avseende avancerad återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall, maj 2014, 750 000, tjänstekontrakt.
E.3 & E.4 – Life:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Bistånd och tekniskt stöd för övervakning av Life-projekt (bidrag till insatser och administrationsbidrag), kommunikation avseende Life-programmet och andra sammanlänkade verksamheter, maj 2014, 60 000 000 (15 000 000 x 4), ramavtal.
ENV F.1 – Resurseffektivitet och ekonomisk analys:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Undersökning om stresstest avseende resurser för företag, maj 2014, 160 000, undersökning.
Undersökning om förvaltares skyldigheter och resurseffektivitet, maj 2014, 140 000, undersökning.
Kompletterande undersökning om icke-konventionella fossila bränslen (riskhantering, standarder), mars 2014, 250 000, undersökning.
Undersökning om effekterna av subventioner som är skadliga för miljön på målsättningar för miljöpolitik, maj 2014, 140 000, undersökning.
Ramavtal för ekonomisk analys av miljöpolitik, resurseffektivitet och hållbar utveckling, september 2014, 12 000 000 (över 4 år), ramavtal.
ENV F.3 – Kunskap, risker och stadsmiljö:
Projektets benämning, preliminärt publiceringsdatum, uppskattad budget i EUR, kontraktstyp (tjänstekontrakt, undersökning, ramavtal):
Avgränsande undersökning om hållbara kriterier för städer, oktober 2014, 100 000, tjänstekontrakt.
Undersökning av riskkommunikation och allmänhetens uppfattning om miljörisker och miljöfaror, oktober 2014, 130 000, tjänstekontrakt.
Utvärdering av bullerdirektivet 2002/49/EG, mars 2014, 300 000, tjänstekontrakt.