Bygge og anlæg - 54807-2020

Submission deadline has been amended by:  105137-2020
04/02/2020    S24

Danmark-Glostrup: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

2020/S 024-054807

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
E-mail: ap@nplaw.dk
Telefon: +45 51838024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262034&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262034&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale vedr. jordarbejde og rørsmedeydelser ifm. vedligehold af fjernvarmeledninger

Sagsnr.: 19-128
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes en rammeaftale om indkøb af jordarbejde og rørsmedeydelser i forbindelse med vedligehold af fjernvarmeledninger i jord og bygninger til Vestforbrænding.

Rammeaftalen dækker Vestforbrændings behov for indkøb af jordarbejde og rørsmedeydelser til følgende geografiske områder:

1) Ballerup/Måløv;

2) Glostrup;

3) Herlev;

4) Bagsværd;

5) Lyngby;

6) Holte;

7) Værløse;

8) Frederiksund (Vinge).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45112310 Opfyldning
45112400 Udgravning
45112600 Udgravning og opfyldning
45231110 Rørlægningsarbejde
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45332000 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale om indkøb af jordarbejde og rørsmedeydelser i forbindelse med vedligehold af fjernvarmeledninger i jord og bygninger til Vestforbrænding.

Rammeaftalen dækker Vestforbrændings behov for indkøb af jordarbejde og rørsmedeydelser til følgende geografiske områder:

1) Ballerup/Måløv;

2) Glostrup;

3) Herlev;

4) Bagsværd;

5) Lyngby;

6) Holte;

7) Værløse;

8) Frederiksund (Vinge).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherre har ret til at forlænge aftalen 2 gang(e) med et rimeligt varsel, der er på ikke under 2 måneder, idet forlængelse hver gang sker med 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor aftalen ellers ville være ophørt.

Bygherre har desuden ret til at udvide aftalen med en forøgelse af aftalens værdi med op til 20%, således at aftalen ophører, når værdien af denne udvidelse er udtømt.

Bygherre kan kombinere muligheden for at forlænge aftalen i tid med muligheden for at forøge aftalens værdi. Aftalens varighed kan dog ikke overstige 8 år regnet fra dens underskrivelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen tildeles til 2 entreprenører. Entrepriseaftaler indgås ved, at der tages kontakt til den primære entreprenør på aftalen. Såfremt den primære entreprenør ikke kan levere, gives arbejdet i stedet til aftalens sekundære entreprenør.

Aftalens punkt 7: Entreprenøren skal ca. 1 år efter aflevering af arbejderne i entrepriseaftalen udføre arbejder vedr. asfaltbelægning, jf. pkt. 2.4.2.2 i FAB.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal i seneste regnskabsår kunne påvise en positiv egenkapital,

- Tilbudsgiver skal kunne påvise en årlig omsætning på minimum 50 000 000 DKK ekskl. moms for det seneste regnskabsår, og

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 20%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer fra lignende opgaver som dem, der er indeholdt i dette udbud, jf. dog de følgende sætninger.

Referencerne skal vedrøre såvel jordarbejder som rørsmedeydelser.

Der skal være 3 referencer for jordarbejder og 3 for rørsmedeydelser, men en reference kan godt indeholde begge typer af opgaver.

Antallet af referencer, der kræves for at opfylde mindstekravet, afhænger således af, om en eller flere af referencerne vedrører såvel jordarbejder som rørsmedeydelser. Hvis en tilbudsgiver f.eks. har 2 referencer, som begge vedrører jordarbejder og rørsmedeydelser, og en reference, som kun vedrører jordarbejder, samt en reference, som kun vedrører rørsmedeydelser, skal der således disse i alt 4 referencer til for at opfylde mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle regnet fra tidspunktet for aflevering af den pågældende opgave.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul indeholdt i bilag 3 til aftalen:

Leverandøren skal sikre at ansatte hos leverandøren, samt eventuelle underleverandører, som i Danmark medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Social klausul indeholdt i bilag 3 til aftalen:

Vestforbrænding stiller krav om, at leverandøren sikrer, at mindst 5 stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med lærlinge.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige lærlinge i henhold til dette pkt. 3.2 ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/03/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/09/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/03/2020
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

96 måneder.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: København
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2020