Dostawy - 54929-2017

Wyświetl widok skrócony

11/02/2017    S30

Polska-Warszawa: Bomby

2017/S 030-054929

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Osoba do kontaktów: Tadeusz Pieciukiewicz, Danuta Raczkiewicz
E-mail: iu.15.2016@ron.mil.pl
Tel.: +48 261873329 /+48 261879432
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa bomb ćwiczebnych BDU-50.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1,
61-325 Poznań.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) część I – dostawa 100 szt. bomb ćwiczebnych BDU-50 w wersji A/B lub nowszej lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP, zapewniających możliwość wykorzystania w kompletacji z eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP zestawami naprowadzania bomb kierowanych typu JDAM i Paveway.
Termin realizacji części I do 31.10.2017.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2) część II – dostawa 100 szt. bomb ćwiczebnych BDU-50 w wersji A/B lub nowszej lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP, zapewniających możliwość wykorzystania w kompletacji z eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP zestawami naprowadzania bomb kierowanych typu JDAM i Paveway.
Termin realizacji części II do 31.10.2019.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35333100 Bomby

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia powyżej 418 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa bomb ćwiczebnych BDU-50 w roku 2017.
1)Krótki opis
Dostawa 100 szt. bomb ćwiczebnych BDU-50 w wersji A/B lub nowszej lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP, zapewniających możliwość wykorzystania w kompletacji z eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP zestawami naprowadzania bomb kierowanych typu JDAM i Paveway.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35333100 Bomby

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania dostawy do dnia 31.10.2017.
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa bomb ćwiczebnych BDU-50 w roku 2019.
1)Krótki opis
Dostawa 100 szt. bomb ćwiczebnych BDU-50 w wersji A/B lub nowszej lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP, zapewniających możliwość wykorzystania w kompletacji z eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP zestawami naprowadzania bomb kierowanych typu JDAM i Paveway.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35333100 Bomby

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania dostawy w 2019 r. do dnia 31.10.2019.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania
ofertą w wysokości:
— dla części I – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
— dla części II – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.
Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone w SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o realizację zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. W takim przypadku podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosowne pełnomocnictwo.
2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 2 ppkt 1 ogłoszenia –osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 2 ppkt 2 co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) dokumenty o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 3 ppkt 1-2 osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia;
4) dokumenty o których mowa w Sekcji III.2.2 pkt.2 i Sekcji III.2.3 pkt 2– odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców..
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 131d ust.1 Ustawy, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Przedmiot umowy będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w AQAP 2130.
3. Przedmiot umowy będzie podlegał ocenie zgodności na podstawie ustawy z dnia 17.11.2006 o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2006 nr 235, poz. 1700, z późn. zm.), w trybie I oceny zgodności, na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. 2013 poz. 136) – grupa nr 10 poz. 21.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 i art. 24 ust.5 pkt 1 Ustawy
2) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 Ustawy dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej szczegółowo określonej w Sekcji III.2.2) ogłoszenia;
c) zdolności technicznej lub zawodowej szczegółowo określonej w Sekcji III.2.3) ogłoszenia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
i kryteriów selekcji Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (wzór – Załącznik nr 1 do ogłoszenia -udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego):
1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy (wzór – Załącznik nr 2 do ogłoszenia udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) koncesji na obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją określoną w pkt 26
załącznika Nr 1 „Rodzaje broni i amunicji – BA” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. 2001 nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.6.2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2012 poz. 1017 z późn. zm.) lub inny dokument wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia.
3) dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2 (dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 2 lit. b);
4) dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.3 (dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 2 lit. c);
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3:
1) w ppkt 1- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) w ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby– przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 4.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 3 ppkt. 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 Ustawy, tj. dotyczących sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:
— dla części I – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100),
— dla części II – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej:
— dla części I – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100),
— dla części II – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100),
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust 2c Ustawy.
4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach finansowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1) pkt 3 ppkt 1 do 2.
7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w Sekcji III.2.1).
8. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 4, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca (w terminie określonym przez Zamawiającego):
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansowa, o której mowa w pkt 1.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie
warunku będzie oceniane łącznie.
11. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność
kredytową w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na polski złoty. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, tj. dotyczącej zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną dostawę środków bojowych lub bomb ćwiczebnych lub środków pirotechnicznych o wartości nie mniejszej niż::
— dla części I – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100),
— dla części II – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie dostawy za minimum:
— dla części I – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100),
— dla części II – 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
wraz z podaniem przedmiotu dostawy, daty wykonania, podmiotu na rzecz którego wykonano dostawę i wartość dostawy oraz załączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane należycie. (wzór Wykaz wykonanych dostaw -– załącznik nr 3 do ogłoszenia- udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające ich należyte wykonanie.
3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolności technicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1) pkt 3 ppkt 1 do 2.
6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w Sekcji III.2.1).
7. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o których mowa w pkt 3, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca (w terminie określonym przez Zamawiającego):
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną, o której mowa w pkt 1.
8. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ww. ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy wykażą się większą ilością zrealizowanych dostaw niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu – określona w Sekcji III.2.3. pkt 1. W takim przypadku, Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: – 1 pkt – za 1 dostawę więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; – 2 pkt – za 2 dostawy więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; – 3 pkt– za 3 dostawy więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; – 4 pkt– za 4 dostawy więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; – 5 pkt – za 5 i więcej dostaw niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Dla każdej dostawy innej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wymaga minimalnej wartości dla tej dostawy. 2. Zamawiający zaprosi do składania ofert 10 (dziesięciu) Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów zgodnie z powyższymi zasadami przyznawania punktacji. Ocenie podlegać będą tylko dostawy własne Wykonawcy, dla których Wykonawca załączył dowody, o których mowa w sekcji III.2.3) pkt 2 potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej ilości punktów, Zamawiający w celu dokonania wyboru 10 Wykonawców, uwzględni dodatkowo zsumowaną wartość wykazanych dostaw i przyzna wyższą pozycję w rankingu Wykonawcy, który osiągnął wyższą wartość dostaw. 4. W ramach kryterium wyboru ograniczonej liczby Wykonawców, Zamawiający przyzna maksymalnie 5 pkt. 5. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 (dziesięć), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu bez przyznawania punktów.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 100

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/20/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w Sekcji I.1).
2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w formie pisemnej (w oryginale) w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesyłać pocztą na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 dla przesyłek kurierskich).
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po terminie określonym w Sekcji IV.3.4), Zamawiający niezwłocznie powiadomi go o złożeniu wniosku po terminie oraz zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Wniosek należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania albo komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
5. Wniosek musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawców i innych podmiotów na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz zobowiązania, o których mowa w sekcji III.2.2) pkt 5 i sekcji III.2.3) pkt 4, składane są w oryginale.
7. Dokumenty inne niż wymienione w pkt. 6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę bomb ćwiczebnych BDU-50 nr postępowania: IU/20/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017”.
11. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami:
— pisemnie – za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe,
— osobiście,

— drogą elektroniczną na adres e-mail: iu.15.2016@ron.mil.pl

— za pośrednictwem faksu, pod numerem: +48 261 873 444.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
13. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2017