Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 55323-2017

14/02/2017    S31

Magyarország-Budapest: Parkolóhely, pihenőhely építése

2017/S 031-055323

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Telefon: +36 309424178
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szellkapu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://szellkapu.hu/palyazoknak/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45112700 Tereprendezési munkák
45223210 Acélszerkezetek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1024 Budapest, Margit körút 85-87.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen

meglévő műtárgyak/építmény maradványok bontása, kétszintes mélygarázs építése 500

személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari egységek, a hozzájuk

tartozó infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal

határos szakaszának áthelyezése és lesüllyesztése, az alábbiak szerint:

Mélygarázs:Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján-hasznos (nettó) alapterület: 17 755

m2; szintszám: 2; rendeltetés: parkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda;

az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása

vízzáró vasbeton lemezlap és vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület

épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai, parkolás technológiai rendszereinek

kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő állomások, valamint

autómosó kialakítását.

Térfelszín feletti épületek:

Feladat: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján

— összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2; rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó),

kiszolgáló, közlekedő; Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helyben készülő

monolit, vasbeton, illetve acélváz, melyek részben a mélygarázs födémére terhelnek külön

alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt, vasbeton pontalapokra.A kávézók

belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.

Park:Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján- közműellátás biztosítása, durva

tereprendezés és termőföld feltöltés, parképítés,burkolt területek kialakítása,park körüli

úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítésa,térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a

játszóeszközök, valamint az öntözőrendszer szállítása és telepítése.

— a park teljes területe: 33 184 m2; a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m2;

burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2; vízjáték

nettó alapterülete: 174 m2;

Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény

Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése

tervdokumentáció alapján. -hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2; -szintszám: 4 szint; -

rendeltetés: közlekedés, kilátó; -az építmény HEA, HEB és IPE szelvényekből álló acélvázas

szerkezet (340 tonna acél), befoglaló mérete 228,5*6,5 m, legnagyobb magassága a

terepszinthez képest 18,60 m. Műtárgyak:

Fény utcai műtárgy:

— 100,61 m hosszú (75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy

építése, az útpálya átépítése, illetve építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m

széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény utca 16 számú ház, és a Kis Rókus utca közötti

szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára merőleges, felszíni

gyalogos átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.

Margit krt.-i kijárati műtárgy: – Monolit vasbeton garázskijárat építése; Hossza: 68,05 m;

Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3;

Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:

A munkatér határolás vízzáró 60 cm vastagságú, 2775m2 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál

nagyobb területen. Körben a vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló

vizek kezelésére és a visszaduzzasztás megakadályozására. A mélygarázs üzemi víztelenítését

az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell biztosítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A terület hány %-a kerül átadásra a parképítő vállalkozónak – a termőföld behordásának biztosítására – 15.11.2017-ig / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kötbérvállalás napi mértéke ( Ft ban kifejezve: min. 4 000 000 HUF- max. 5 000 000 HUF /nap) a 15.11.2017-ig vállalt részhatáridő tekintetében / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kötbér vállalás minden rész és a véghatáridőre Ft ban kifejezve – kivéve a 2. részszempont szerinti (min. 4 000 000 HUF – max. 5 000 000 HUF) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama: minden projektelem tekintetében a szerződés véghatáridejétől számított minimálisan elvárt 36 hónapon felüli vállalás mértéke: min.0 – max. – 12 hónap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlatkérő kockázatainak csökkentése az építési beruházás minősége tekintetében / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó

és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)

bekezdés a)-q) pontjaiban illetve a 62.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya

alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő/kapacitásait

rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása

tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban EEKD) foglalt

nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (9) bekezdésében foglaltak alapján az

eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével

felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő a (6)

bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy

nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú

következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy

velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon

letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell

igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 4.§; 6.§ illetve 12-16. §-aiban foglaltak

megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok

bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az

alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az

egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának

igazolása érdekében.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési

tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII.

tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi

letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt

nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell

csatolnia.

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti

nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás

kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban

szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a

szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó

tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Ajánlattevő és az ajánlattételkor már ismert, a szerződés teljesítése során a 191/2009. (IX.15.)

Korm.rendelet hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozó

szerepeljen az Étv. szerinti névjegyzékben vagy rendelkezzen a 2014/24/EU irányelv

XI.mell.szerinti nyilvántartások igazolásával.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Ajánlattevőnek (közös

ajánlattevőnek) a „Kr.” 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz jelen

Felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje

számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti

ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján

megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat

honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben

az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat

honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás

magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a

közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló

nyilatkozattal jogosult igazolni.

Az alkalmassági előírásra irányadó a Kr. 19.§ (3), (6) és (7) bekezdései is irányadóak.

P.2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a „Kr.” 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján

csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát jelen Felhívás feladását megelőző

három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési

tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól

függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásra irányadó a Rendelet 19.§ (3), (6) és (7) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat

benyújtásával történik.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági

követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat,

köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat

tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás

kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis

alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő „Kr.” 2. § (5) bekezdései

alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány

IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági

követelménynek való megfelelését.

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja

az EEKD -ba foglalt nyilatkozatot.

Az alábbi alkalmassági minimumkövetelmények esetében rögzített igazolások benyújtása

kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű

másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az adózott

eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül legalább 2 évben negatív

volt, valamint a „Kr.”19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági

szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési

tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el

összesen a nettó 6 000 000 000 HUF-ot.

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nyilatkozata alapján jelen Felhívás feladását

megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az évek

összességét tekintve nem érte el legalább a 6 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében

foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való

megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt

nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes

információk megadását kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az

alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is

figyelemmel.

M.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a „Kr.” 21.§ (2) bekezdés a) pontja szerint

a szerződést kötő másik fél által kiadott, az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 (öt) évben

(60 hónapban) befejezett, legjelentősebb, jelen eljárás tárgya szerinti építőipari kivitelezési

munkák (építőipari kivitelezési tevékenységből) igazolásokat.

Az igazolásban a „Kr.” 22. § (3) bekezdése szerint meg kell adni legalább az építési beruházás

tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a

referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban)

vett részt és a Rendelet a „Kr” 22.§ (5) bekezdése az irányadó a közös ajánlattevőként történő

teljesítés esetén.

M.2. A „Kr.” 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő

cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az

alábbi iratok csatolása mellett: iskolai oklevél, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási

nyilatkozat.

Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2. pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötés

időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara

nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői

jogosultsággal.

M.3. A „Kr.” 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerű

aláírással ellátott kimutatást nyilatkozat formájában az ajánlati felhívás feladását megelőző

három évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról.

M.4. A „Kr.”21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,

berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való

megfelelés.

Csatolni kell az eszközök szerződés teljesítése során annak teljes időtartama alatt történő

rendelkezésre állását bizonyító dokumentum egyszerű másolatát (bérleti szerződés,

előszerződés, nyilvántartó lap), továbbá az üzemképességet igazoló dokumentum másolatát.

Az alkalmassági előírásokra irányadó Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)és a 67.§ (3) bekezdése is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a

szerződés teljesítésére, ha

M.1. nem mutat be jelen felhívás feladásától visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban)

befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és

szerződésszerűen teljesített, építőipari kivitelezésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által

kiállított („Kr.” 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolás(oka)t:

M.1.1.-M.1.6 pontok szerint egy-egy szerződés,melyben:

M.1.1) a szerződés értéke elérte a nettó 6 000 000 000 HUF-ot, és tartalmazott legalább 250 tonna

kültéri teherhordó és látszó acélszerkezet kivitelezését is;

M.1.2) nehezített organizációs környezetben (NOK)legalább 2 000 m² felületű résfal készítési

munkák elvégzését tartalmazó kivitelezés, ahol a résfal vastagsága legalább 45 cm;

M.1.3) a kivitelezés történt és tartalmazta legalább 2 000 m³ térszín alatti vasbeton

szerkezet építési munkáit;

M.1.4) NOK-ban legalább 15 000 m³ munkagödör földkiemelését és elszállítását tartalmazó

kivitelezés, amely tartalmazott legalább 50 m³ szennyezett talaj kiemelést és elszállítást,

M.1.5) speciális mélyépítéssel megvalósított (azaz résfal és/vagy cölöp) több szintes legalább 120

férőhellyel rendelkező mélygarázs építési munkálatait tartalmazó kivitelezés, mely tartalmazott

alapozási építészeti, gépészeti erős és gyengeáramú kivitelezési munkálatokat, és a mélygarázs

közforgalom részére biztosított.

M.1.6) mely tartalmazott olyan közforgalmú út átépítési munkálatait, melynek útkorona szintje

süllyesztésre került, és új aszfalt rétegű pályaszerkezet került kialakításra

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1.1.-M.1.6-ig legfeljebb 4 darab szerződésből igazolható. A

referencia akkor tekinthető jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban

teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra

esik.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon min 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

M.2.nem mutatja be az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:

legalább1 fő szakembert, aki

a) a 266/2013. Korm. rendelet (Korm.rend)1. sz. mell. IV. Felelős műszaki (FM)vezetés fejezet

1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői

(FMV)jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal

rendelkezik, vagy az előírt FMV jogosultsággal rendelkezik.

b) a Korm.rend 1. sz. mell. IV. FM vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti

szakterület” MV-ÉG kategóriájú FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és

szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt FMV jogosultsággal rendelkezik.

c) a Korm. rend 1. sz. mell. IV. FM vezetés fejezet 2. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-M”

kategóriájú FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,

vagy az előírt FMV jogosultsággal rendelkezik.

d) a Korm. rend 1. sz. mell. IV. FM vezetés fejezet 3. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-

KÉ” kategóriájú FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai

gyakorlattal, vagy az előírt FMV jogosultsággal rendelkezik.

e)a Korm. rend 1. sz. mell. IV. FM vezetés fejezet 3. rész 10. pontja „Építési szakterület „MV-

VZ” kategóriájú FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai

gyakorlattal, vagy az előírt FMV jogosultsággal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.

M.3. jelen felhívás feladását megelőző három évben, átlagosan legalább 30 fő átlagos

stat.áll.létszámmal és évente legalább 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal.

M.4.nem rendelkezik munkák megvalósításához szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:1db

min.4 m³-es kanállal felszerelt homlokrakodó; 50 tonnás lánctalpas kotrógép 3 m³-es mélyásó

kanállal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és

a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben)

meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján – átalánydíj és a

szennyezett talaj tekintetében tételes elszámolás keretében – fizeti meg átutalással a Kbt. 135.

§ (1) – (3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. Az előleg

mértéke a Kbt. 135.§ (7) és (8) bek. alapján 10 %, Ajánlatkérő biztosítékot nem kér.

Az ellenszolgáltatás teljesítése során a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-32.§ -aiban foglalt

rendelkezések is irányadóak. Havi számlázás biztosított a teljesítés mértékének megfelelően.

A tartalékkeret a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 20.§-ban foglaltak szerint kerül

megállapításra, mértéke: 6 %.

A szerződés pénzügyi fedezete állami költségvetési forrásából -tám. szerződés – biztosított. Az

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a al.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 202-364590
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/03/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. 1024 Budapest, Lövőház utca 30. II. emelet Tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás során a Kbt. 68.§ (1) -(4) és (6) pontjaiban foglaltak érvényesülnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Pontkiosztás módszer

ismertetése: Az ár és Minőségi krit. 1.-4. részszempont esetében a KH 21.12.2016.

útmutatójának 1.sz. mell.szerinti arányosítás, 5. és 6. részszempont esetében közvetlen

pontkiosztás a dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlati ár szempont két alszempontra oszlik: átalányár súlyszám 47; szennyezett talaj elszállítás egységára – nettó HUF – súlyszám: 3.

2. A III.1.2) P/1-P/2. és III.1.3) M/1-M/5. szerinti feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

4. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.

5. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 20 000 000 HUF. Részletek a Dokumentációban.

6. Formai információk a Dokumentációban.

7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

9. Ajánlatkérő jelen Felhívás közzétételének napjától számított 10. naptári napon (amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helye: Budapest, Kis Rókus utcai bejárat.

10. ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) – (10) bekezdése szerint biztosítja.

11. az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

12. ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

13. ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4)bekezdései szerinti nyilatkozatokat.

14. nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan megkötött vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett a 322/2015.(X.30.)Korm. rendelet 26. § szerinti, a szerződéskötés időpontjától a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontját követő 60 napig érvényes a szerződéstervezetben meghatározott mértékű felelősségbiztosítással. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a jelen pontban megfogalmazott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog.

15. jelen felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5)bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

16. A Kbt. 35.§(8)alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin,lajstromszám: 00094.

18. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2017