Usługi - 55339-2023

27/01/2023    S20

Szwecja-Halmstad: Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

2023/S 020-055339

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Region Halland
Krajowy numer identyfikacyjny: 232100-0115
Adres pocztowy: Box 517
Miejscowość: HALMSTAD
Kod NUTS: SE231 Hallands län
Kod pocztowy: 301 80
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Suzanne Carselid
E-mail: Suzanne.Carselid@regionhalland.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.regionhalland.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjjinydft&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

RFI Tolktjänster

Numer referencyjny: RFI
II.1.2)Główny kod CPV
79540000 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Region Halland är i förarbetet inför en upphandling avseende tolktjänster. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Region Hallands behov av tolkning till och från det svenska språket med hjälp av telefon, video samt på plats och övriga AI-tjänster. Nuvarande volym är cirka 30 000 genomförda tolkningstillfällen per år i vår sjukvårdsverksamhet.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE231 Hallands län
II.2.4)Opis zamówienia:

RFI inför upphandling av tolktjänster

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023