Услуги - 55414-2020

05/02/2020    S25

Итaлия-Испра: Концесия за кетъринг услуги (напитки и закуски) с вендинг автомат в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра (VA), Италия

2020/S 025-055414

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 245-601797)

Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Ispra (Varèse)
код NUTS: IT ITALIA
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концесия за кетъринг услуги (напитки и закуски) с вендинг автомат в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра (VA), Италия

Референтен номер: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Основен CPV код
42933300 Автоматични машини за продажба на стоки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази концесия за услуга засяга монтирането, експлоатацията и поддръжката на вендинг машини за топли напитки и сокове и солени и сладки закуски. Има около 50 места в различни сгради на Комисията в Испра.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 245-601797

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане
Вместо:

Концесията е възложена въз основа накритериите, посочени в документацията за обществената поръчка.

Да се чете:

Най-добро съотношение качество/цена.

VII.2)Друга допълнителна информация:

Концесията е възложена въз основа накритериите, посочени в документацията за обществената поръчка.