Usluge - 55794-2019

05/02/2019    S25    - - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Slavonski Brod: Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

2019/S 025-055794

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o
95287565208
Trg Pobjede 26 A
Slavonski Brod
35000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Kotas
Telefon: +385 35639997
E-pošta: info@sagulje.hr
NUTS kod: HR04A

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.sagulje.hr

Adresa profila kupca: www.sagulje.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0003829
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ u svrhu sufinanciranja sredstvima EU

Referentni broj: 01-VV-2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71240000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave podjeljen je u 3 grupe i obuhvaća izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije kroz projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ potrebne za prijavu projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, u svrhu sufinanciranja sredstvima EU.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ za sufinanciranje sredstvima EU.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71240000
71241000
71242000
71313400
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja predmeta nabave je Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i dio Sisačko-moslavačke županije, uslužno područje Naručitelja, sjedište Ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave za ovu grupu – Grupa 1 je izrada studijsko-projektne dokumentacije čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i dijela Sisačko-moslavačke županije u sklopu prijave projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 0.7
Cijena - Ponder: 0.3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje sufinanciran iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020;Ref. br:KK.06.3.1.08.0002

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju šest (6) pretovarnih stanica a području obuhvata RCGO Šagulje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71240000
71242000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i dio Sisačko-moslavačke županije, uslužno područje Naručitelja, sjedište Ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove grupe – Grupe 2 je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju šest (6) Pretovarnih stanica u sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za područje Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i dijela Sisačko-moslavačke županije u sklopu prijave projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 0.7
Cijena - Ponder: 0.3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje sufinanciranog iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020;ref. br: KK.06.3.1.08.0002

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade dokumentacije o nabavi za radove, usluga i opreme potrebne za RCGO Šagulje i Pretovarne stanice za sufinanciranje sredstvima EU

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79418000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i dio Sisačko-moslavačke županije, uslužno područje Naručitelja, sjedište Ugovaratelja

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave ove grupe - Grupe 3 je izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Šagulje i šest (6) Pretovarnih stanica potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za područje Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i dijela Sisačko-moslavačke županije u sklopu prijave projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 0.7
Cijena - Ponder: 0.3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje sufinanciran iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 201.-2020.;Ref br KK.06.3.1.08.0002

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ponuditelje se obvezuje izvršiti usluge u skladu sa Opisom poslova navedenim u Projektnom zadatku s pripadajućim troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi

Ponuditelj je, pri izvršenju usluga koje su predmet nabave obvezan pridržavati svih relevantnih propisa RH iz područja gradnje, prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, javne nabave i dr. kao i svih relevantnih propisa EU vezanih za uspostavu i provedbu ESI Fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020 kao i pravne stečevine EU (acquis communautaire) te Uputa za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–2020.

Intelektualno vlasništvo koje nastane kao rezultat izvršenja Ugovora ili koje će proizaći na bilo koji način iz predmeta Ugovora, uključujući, ali ne limitirajući se na, isključivo, sadržajno, prostorno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja autorskog djela i drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i pravo na sva tehnička rješenja i podatke koji su u njih uključeni, a do kojih se došlo tijekom izvršavanja Ugovora, pripast će neopozivo i u potpunosti Naručitelju u trenutku kada Naručitelj prihvati te rezultate ili prava.

Odabrani ponuditelj odnosno pružatelj usluga mora jamčiti da na isporučenim rezultatima ne postoje nikakva prava ili zahtjevi trećih osoba, uključujući ranije postojeća prava te da je vlasništvo nad rezultatima slobodno i čisto od bilo kakvih interesa treće strane koji bi Naručitelja sprječavali i/ili ograničavali u tome da se rezultatima koristi na namjeravani način.

Sva dokumentacija uključujući mape, dijagrame, crteže, specifikacije, planove, statističke podatke, izračune, nacrte i podatke iz baza podataka, prezentacije, sažetke, računalne programi; i svi pomodni zapisi ili materijali koje je odabrani ponuditelj odnosno pružatelj usluga stekao, kompilirao ili pripremio tijekom izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom Naručitelja.

Sve informacije, podaci i dokumenti koje je Naručitelj dostavio odabranom ponuditelju odnosno Pružatelju usluga za potrebe izvršenja Ugovora ostaju vlasništvo Naručitelja. Pružatelj usluga će nadoknaditi i na sebe preuzeti odgovornost za sve štete i troškove temeljem zahtjeva bilo koje treće osobe, uključujući autore i posrednike, s naslova navodne povrede prava intelektualnog vlasništva ili drugog nematerijalnog prava koju su nastali kao posljedica Naručiteljevog korištenja temeljem Ugovora patenata, licenci, nacrta, dizajna, modela, brenda ili žigova, osim u slučaju kada je ta povreda posljedica poštivanja dizajna ili specifikacija dostavljenih od strane Naručitelja.

Pružatelj usluga neće javno objavljivati informacije koji se odnose na usluge koje su predmet Ugovora, neće se pozivati na predmetne usluge prilikom pružanja usluga trećim osobama, niti će, osim u svrhe izvršenja Ugovora, otkrivati podatke o kojima je stekao saznanja za vrijeme izvršavanja Ugovora, bez prethodne suglasnosti Naručitelja. Pozivanje na Ugovor u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na nadmetanjima biti će dozvoljeno bez prethodnog pristanka druge ugovorne strane Naručitelja.

Pružatelj usluga svu dokumentaciju koja je predmetnom nabave i koju će izraditi prilikom provedbe Ugovora o javnoj nabavi mora Naručitelju dostaviti i u elektronskom obliku u „otvorenom“ formatu koji dozvoljava uređivanje.

Sva komunikacija između naručitelja i ugovaratelja, kako pismena tako i usmena, odvijat će se isključivo na hrvatskom jeziku. Ukoliko je koja od ugovornih strana, prilikom izvršenja ugovora, dužna drugoj strani dostaviti kakav dokument koji u izvorniku nije na hrvatskom jeziku, dužna je uz isti priložiti ovjereni prijevod na hrvatski jezik, izrađen po sudskom tumaču. Sve troškove prevođenja dokumenta snosi isključivo ugovorna strana koja je u obvezi dostaviti dokument.

Pružatelj usluga je obvezan tijekom izvršenja ugovora pridržavati primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN-a 2016.

U trenutku uvođenja u posao Pružatelj usluga je dužan dostaviti Naručitelju početni Plan provedbe projekta koji će sadržavati raspored planiranih aktivnosti izvršenja usluga koje su predmet ovog Ugovora, te početni financijski plan predviđenih plaćanja tijekom trajanja Ugovora.

Prije početka rada na pojedinim aktivnostima (specificiranim u troškovniku) studijsko-projektne dokumentacije, Ponuditelj mora dostaviti Naručitelju kratak opis ili skice projektnih i/ili ostalih rješenja koja planira primijeniti (ili implementirati) u studijsko-projektnoj dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, koja su bitna za tehničko-tehnološki i financijski smjer razvoja projekta. Prije nastavka rada na pojedinim aktivnostima mora dobiti pismeno odobrenje od Naručitelja za nastavak rada na pojedinim aktivnostima.

Pismeno odobrenje Naručitelja na početku svake od planiranih aktivnosti je uvjet za odobrenje plaćanja pojedine aktivnosti specificirane u troškovniku. Pismena odobrenje Naručitelja za nastavak rada ne oslobađaju Ponuditelja od stručne i financijske odgovornosti u pripremi studijsko-projektne dokumentacije ili mogućnost odbijanje tehničko-tehnoloških i/ili financijskih rješenja od strane Naručitelja po završetku pojedinih aktivnosti izrađenih od strane Ponuditelja.

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s naručiteljem i/ili traženi stručnjaci se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18).

Sukladno obvezi naručitelja o osiguranju javnosti i vidljivosti projekta prema čl. 7. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020., ugovaratelj se obvezuje pružiti naručitelju svu potrebnu podršku, bez posebne naknade.

Ugovaratelj je obvezan, bez posebne naknade, u roku 10 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja ugovora, za to tromjesečno razdoblje, dostaviti naručitelju izvješće o napretku provedbe ugovora.

Za sve što nije regulirano dokumentacijom o nabavi primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) i podzakonski propisi doneseni temeljem istog.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/03/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 24/08/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/03/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Trg Pobjede 26A, Slavonski Brod, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelju da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o.
Trg Pobjede 26 A
Slavonski Brod
35000
Hrvatska
Telefon: +385 35639997
E-pošta: info@sagulje.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/01/2019