Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 55833-2018

07/02/2018    S26

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Servicii de consultanță pentru sectoarele de mediu, climat și social

2018/S 026-055833

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3210
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță pentru sectoarele de mediu, climat și social

Număr de referinţă: PC-1458
II.1.2)Cod CPV principal
71313000 Servicii de consultanţă în ingineria mediului
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

BEI lansează o licitație (procedură restrânsă) cu scopul încheierii de acorduri-cadru cu prestatori de servicii în domeniul mediului, climei și social pe teritoriul țărilor în care aceasta își desfășoară activitatea, pentru a acorda susținere proiectelor băncii (în special obligația de diligență ecologică și socială, inclusiv drepturile de gen și drepturile omului și acțiunile legate de schimbările climatice).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu și Social

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71313000 Servicii de consultanţă în ingineria mediului
71621000 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică
90711400 Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decât cele pentru construcţii
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
79418000 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
72224000 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
71248000 Supraveghere a proiectului şi documentare
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71410000 Servicii de urbanism
79412000 Servicii de consultanţă în gestiune financiară
71311000 Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice
66171000 Servicii de consultanţă financiară
71335000 Studii tehnice
79311400 Servicii de cercetare economică
71313400 Evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71313440 Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71313450 Monitorizare de mediu pentru construcţii
90720000 Protecţia mediului
90700000 Servicii privind mediul
90710000 Management de mediu
90711000 Evaluare a impactului asupra mediului, alta decât cea pentru construcţii
90712000 Planificare de mediu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1 - Mediu și Social:

1) Mediul general;

2) Servicii de biodiversitate și ecosistem;

3) Social general, inclusiv relocarea involuntară, drepturile și interesele populațiilor vulnerabile, standardele de muncă, sănătatea ocupațională și comunitară, siguranță și securitate;

4) Drepturile omului;

5) Egalitate între femei și bărbați;

6) Sensibilizarea la conflicte;

7) Implicarea părților interesate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 12
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acțiunea pentru climă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71621000 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică
90711400 Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decât cele pentru construcţii
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
79418000 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
72224000 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
71248000 Supraveghere a proiectului şi documentare
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
79412000 Servicii de consultanţă în gestiune financiară
71311000 Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice
66171000 Servicii de consultanţă financiară
71335000 Studii tehnice
79311400 Servicii de cercetare economică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2 - Acțiunea pentru climă:

1) Finanțarea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice de mare impact;

2) Selectarea riscurilor climatice și finanțarea adaptării;

3) Integrarea schimbărilor climatice;

4) Evaluarea riscurilor climatice;

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 12
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/03/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

4 ani

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2018