Szolgáltatások - 56507-2019

05/02/2019    S25

Magyarország-Oroszlány: Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára

2019/S 025-056507

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Oroszlány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52532124
Postai cím: Rákóczi Ferenc út 78.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Miléna aljegyző
E-mail: molnar.milena@oroszlany.hu
Telefon: +36 204278406
Fax: +36 34361182

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oroszlany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001139442018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001139442018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Óvodai és szociális célú közétkeztetési feladatok

Hivatkozási szám: EKR001139442018
II.1.2)Fő CPV-kód
55523000 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A városi óvodai és szociális célú közétkeztetési feladatok (beleértve a bölcsődét is) ellátása.

A főző- és tálalókonyhákat a jelenlegi műszaki tartalommal adjuk üzemeltetésbe, a dolgozók tovább foglalkoztatásának előírásával. Nyertes ajánlattevő köteles az alábbi konyhákat üzemeltetni, fenntartani: Oroszlány Város Óvodái főző és tálaló konyhák, Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde Konyha, Szociális Szolgálat főző és tálaló konyha:

Az ételadagok főzőkonyhákból tálalókonyhákba szállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

A közbeszerzési szerződés időtartama: 5 év

A szerződéskötés tervezett időpontja: 18.3.2019. A szolgáltatás megkezdése legkésőbb a szerz. kötést követő 45 napon belül.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Óvodai és szociális célú közétkeztetési feladatok Oroszlány városban:

Óvodák főző és tálaló konyhái

Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde Konyha

Szociális Szolgálat főző és tálaló konyha

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Oroszlány Város Óvodái főző és tálaló konyhák:

Lefőzött adagok összesen: 103 129 adag/év

Dolgozói létszám: 11 fő

Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde Konyha:

Lefőzött adagok összesen: 26 322 adag/év

Dolgozói létszám: 4 fő

Szociális Szolgálat főző és tálaló konyha:

Lefőzött adagok összesen: 94 670 adag/év

Dolgozói létszám: 11 fő

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-q) pontjaiban és (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. §-ban megh. kizáró okok hatálya alatt áll.

Gazdasági-pénzügyi alk:

Az előző kettő, lezárt üzleti évre vonatkozó, nettó árbevétel mindkét évben érje el a nettó 50 millió Ft/év értéket. (321/2015. Korm. rend 19. § (1) c)

Műszaki-szakmai alk.:

Rendelkezzen az utóbbi 3 évben legalább egy darab, legalább napi 600 adag étel elkészítésére vonatkozó közétkeztetés tárgyú (azaz költségvetési szervvel vagy szociális, oktatási vagy nevelési feladatot ellátó egyéb szervezettel fennálló szerződés alapján teljesített étkeztetés tárgyú) szolgáltatásnyújtási referenciával (321/2015. Korm.r.21. § (3) a)

Igazolási mód: nyilatkozat a Kbt. 67. § (1), (3) és 114. § (2) bek. szerint EKR-en lévő elektronikus űrlapon. Majd az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell a részletes

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Szakirányú végzettség (vendéglátás)

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbér: késedelmi: 1%/óra és 1 %/munkanap, de max. 20 %

Kötbéralap: a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatásra vonatkozó áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj

Az árajánlatokat a megadott ellátási formákra vonatkozóan (bölcsőde, óvoda, szociális ellátás) megadott létszámok szerint, nyersanyag és rezsi meghatározásában nettó értékben kérjük megadni, egy adagra vetítve.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték megfizetésére havonta utólag kerül sor. Az ellenértéket az ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk.6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Szakmai ajánlat: (Étlap a műszaki leírásban részletezettek szerint): (ssz: 40) 1. alszempont: összeállított étlap tartalma (ssz.: 30), 2. alszempont: Változatossági mutató (ssz.: 10)

Ajánlati összár: (ssz.: 60) a megadott létszámok alapján

Adható pontszám: 1 - 10. Ár szempont esetén: fordított arányosítás, szakmai ajánlat és alszempontok: pontkiosztás és egyenes arányosítás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 18/02/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részvételi jelentkezéseket, majd az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren.

2. A végső ajánlatokat szintén kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren.

3. Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosít a főző és tálalókonyhák megtekintésére.

4. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.

6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével).

7. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést.

8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai, valamint gazdasági, pénzügyi alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

9. Az árajánlatokat nyersanyag és rezsi meghatározásban, nettó értékben kérjük megadni.

10. A tárgyalás szabályai: lehetőség szerint a tárgyalás egy fordulós, de adott esetben több forduló is tartható.

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag a 4 legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal. Amennyiben 5 vagy annál kevesebb az ajánlattevők száma, akkor ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlattevővel tárgyal.

A tárgyalás lehetőség szerint egy fordulóban történik, a tárgyalásra meghívott ajánlattevők együttes jelenlétében.

A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és a fizetési feltételekről, minőségi előírásokról, feltételekről, a munkavállalók átvételéről és a szerződéstervezet egyéb elemeiről, a szerződés kezdő időpontjáról kíván tárgyalni.

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen – illetve üzleti titkot érintő kérdésekben külön-külön – lefolytatott tárgyalást követően, valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására.

A végső ajánlatok megtételének rendje: a tárgyalás lezárását követő munkanap 14 óráig az ajánlattevők elektronikusan, EKR-en megteszik a végleges ajánlatot, mely az ajánlatkérő számára nem lehet kedvezőtlenebb az eredeti ajánlatnál. Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ajánlati ár növelésére, ha a tárgyalás eredményeként az ajánlatkérő a műszaki-szakmai feltételek tekintetében változtatást hajt végre és a végleges ajánlatot ezen tartalomra kéri benyújtani.

11. tárgyalás tervezett időpontja: 1.3.2019 (péntek) 8 óra.

12. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, módja: 18.2.2019 12 óra. Az elektronikus bontás helye: https://ekr.gov.hu. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

13. Részekre történő ajánlattételre nincs mód, gazdaságossági-célszerűségi szempontok miatt, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérés tárgyát képező főző és tálalókonyhák üzemeltetése jelenleg is egységes szakmai irányítás alatt áll.

14. Több változatú ajánlattételre nincs mód.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr. Molnár Miléna, lajstromszám: 00669

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019