Služby - 56975-2019

06/02/2019    S26

Belgicko-Brusel: Chladenie z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii

2019/S 026-056975

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 242-552117)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy
Poštová adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chladenie z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii

Referenčné číslo: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štúdiou sa budú musieť posúdiť ekonomické, sociálne a environmentálne vplyvy navrhovaného výkladu chladenia z obnoviteľných zdrojov a metodiky výpočtu množstva energie z obnoviteľných zdrojov a podielov z chladenia. V tomto kontexte sa bude musieť predovšetkým analyzovať vplyv na východiskovú úroveň podielov energií z obnoviteľných zdrojov v roku 2020; očakávaný prínos k cieľu EÚ v oblasti obnoviteľnej energie na rok 2030 a príspevok k národným podielom obnoviteľnej energie podľa nového nariadenia EÚ o riadení a revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/02/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 242-552117

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 01/02/2019
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 11/02/2019
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 04/02/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 12/02/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: