Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 57090-2014

Prikaži smanjeni prikaz

19/02/2014    S35

Hrvatska-Koprivnica: Prirodni plin

2014/S 035-057090

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija
Nacionalni registracijski broj: 06872053793
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba ureda župana
Na pažnju (osoba za kontakt): Vedrana Podnar, Melita Bušljeta
E-pošta: vedrana.podnar@kckzz.hrmelita.busljeta@kckzz.hr
Telefon: +385 48658224 / 48658223
Telefaks: +385 48658226

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+003-0007902

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Osnovna škola „Grgura Karlovčana” Đurđevac, Osnovna škola Koprivnički Bregi, Osnovna škola „Fran Koncelak” Drnje, Osnovna škola Gola, Osnovna škola Legrad, Osnovna škola „Mihovil Pavlek Miškina” Đelekovec, Osnovna škola „Blaž Mađer” Novigrad Podravski, Osnovna škola Sokolovac, Osnovna škola Kloštar Podravski, Osnovna škola „Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno, Osnovna škola Molve, Osnovna škola Ferdinandovac, Osnovna škola „Prof. Franje Viktora Šignjara” Virje, Strukovna škola Đurđevac, Gimnazija „Ivana Zakmardija Dijankovečkoga” Križevci, Srednja škola „Ivan Seljanec” Križevci, Srednja gospodarska škola Križevci i Učenički dom Križevci
Nacionalni registracijski broj: 01375465233 28554944176 86432303999 05406765074 53751849783 63203521362 88430503841 89915449123 45940994122 85565258026 50143783639 48279167485 66543698772 65091212700 17758077896 53330039491 58166527230 53976814339
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Javna nabava opskrbe prirodnim plinom škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija u 2014. godini
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sukladno troškovnicima koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

NUTS kod HR015 Koprivničko-križevačka županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Opskrba prirodnim plinom osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2014. godinu, sukladno grupama predmeta nabave.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 3 222 212,07 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
NVV 1/2013
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2013/S 202-349343 od 17.10.2013

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: grupa 7 Grupa br: 7 - Naziv grupe: Grupa 7– Osnovna škola „Blaž Mađer” Novigrad Podravski
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Prvo plinarsko društvo d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58292277611
Poštanska adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 27
Mjesto: Vukovar
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@ppd.hr
Telefon: +385 32450970
Telefaks: +385 32450971

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 215 700 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 176 420,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 2 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Grupa 2 – Osnovna škola Koprivnički Bregi
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 180 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 184 276,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 3 Grupa br: 3 - Naziv grupe: Grupa 3 – Osnovna škola „Fran Koncelak” Drnje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 372 400 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 344 114,86 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 4 Grupa br: 4 - Naziv grupe: Grupa 4 – Osnovna škola Gola
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 296 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 306 643,71 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 5 Grupa br: 5 - Naziv grupe: Grupa 5 – Osnovna škola Legrad
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 126 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 118 695,63 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 6 Grupa br: 6 - Naziv grupe: Grupa 6 – Osnovna škola „Mihovil Pavlek Miškina” Đelekovec
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 107 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 94 440,30 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 8 Grupa br: 8 - Naziv grupe: Grupa 8 – Osnovna škola Sokolovac
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.1.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 130 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 117 926,63 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 1 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Grupa 1 – Osnovna škola „Grgura Karlovčana” Đurđevac
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 360 500 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 335 471,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 9 Grupa br: 9 - Naziv grupe: Grupa 9 – Osnovna škola Kloštar Podravski
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 208 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 192 602,44 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 11 Grupa br: 11 - Naziv grupe: Grupa 11 – Osnovna škola Molve
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 225 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 204 976,09 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 12 Grupa br: 12 - Naziv grupe: Grupa 12 – Osnovna škola Ferdinandovac
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 104 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 93 882,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 13 Grupa br: 13 - Naziv grupe: Grupa 13 – Osnovna škola „Prof. Franje Viktora Šignjara” Virje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 280 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 253 112,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 14 Grupa br: 14 - Naziv grupe: Grupa 14 – Strukovna škola Đurđevac
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 350 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 341 495 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 10 Grupa br: 10 - Naziv grupe: Grupa 10 – Osnovna škola „Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Radnik d.d.
Nacionalni registracijski broj: 21846792292
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 45
Mjesto: Križevci
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 148 900 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 129 332,26 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 15 Grupa br: 15 - Naziv grupe: Grupa 15 – Gimnazija „Ivana Zakmardija Dijankovečkoga” Križevci
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Radnik d.d.
Nacionalni registracijski broj: 21846792292
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 45
Mjesto: Križevci
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 80 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 71 095,53 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 16 Grupa br: 16 - Naziv grupe: Grupa 16 – Srednja škola „Ivan Seljanec” Križevci
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Radnik d.d.
Nacionalni registracijski broj: 21846792292
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 45
Mjesto: Križevci
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 80 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 73 747,59 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 17 Grupa br: 17 - Naziv grupe: Grupa 17 – Srednja gospodarska škola Križevci
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Radnik d.d.
Nacionalni registracijski broj: 21846792292
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 45
Mjesto: Križevci
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 125 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 99 704,69 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 18 Grupa br: 18 - Naziv grupe: Grupa 18 – Učenički dom Križevci
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2013
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Radnik d.d.
Nacionalni registracijski broj: 21846792292
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 45
Mjesto: Križevci
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 112 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 84 273,34 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom povezanom s dokumentacijom za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Služba ureda župana
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: melita.busljeta@kckzz.hr
Telefon: +385 48658223
Telefaks: +385 48658226
Internetska adresa: www.kckzz.hr

VI.4)Datum slanja ove objave:
17.2.2014