Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 57175-2017

15/02/2017    S32

Ιταλία-Ίσπρα: Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για τη μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα (VA)

2017/S 032-057175

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Centro comune di ricerca
Αριθμός ταυτοποίησης: 80423250580
Ταχ. διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra VA
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Alessandra Cerutti
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +39 0332789260
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ec.europa.eu/jrc/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2128
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για τη μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα (VA).

Αριθμός αναφοράς: JRC IPR 2017 R.I.4 0017 OC.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
65410000 Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες λειτουργίας και περιοδικής και έκτακτης συντήρησης για τη μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας του Κοινού Κέντρου Ερευνών, επαρχία Varese (Ιταλία).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση περιλαμβάνει:

1) διαχείριση της μονάδας, η οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και για την προμήθεια ενέργειας ή αγαθών κοινής ωφέλειας, τα οποία απαιτούνται με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού, παγωμένου και απιονισμένου νερού,

2) συντήρηση της μονάδας ή εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών όσον αφορά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό ώστε να παραμείνουν αποτελεσματικά και λειτουργικά με την πάροδο του χρόνου και διασφάλιση της αξιοπιστίας και των συνθηκών ασφάλειας της εγκατάστασης.

Συνεπώς, ο ανάδοχος απαιτείται να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών προληπτικής συντήρησης και των επισκευών (περιοδικών ή έκτακτων) για όλα τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα και τις εγκαταστάσεις της μονάδας και των σχετικών παρακείμενων ζωνών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/03/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/03/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Centro comune di ricerca, edificio 1, sala 7, via E. Fermi 2749, Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

έως και 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που δίδεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού (επιστολή πρόσκλησης).

2. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2128

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/02/2017