Usluge - 57178-2017

15/02/2017    S32

Luksemburg-Luxembourg: Tečajevi tjelesnog izražavanja

2017/S 032-057178

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2129
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tečajevi tjelesnog izražavanja

Referentni broj: OIL06/PO/2017/002.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92000000 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor obuhvaća pružanje tečajeva tjelesnog izražavanja za djecu u dobi između 3 i 6 godina koja idu u jaslice međuinstitucionalnog Centra za rano djetinjstvo (Early Childhood Centre – ECC).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 180 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tečajevi tjelesnog izražavanja

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92000000 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

CPE 1 (lokacija Luxembourg-Kirchberg), 5, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor obuhvaća pružanje tečajeva tjelesnog izražavanja za djecu od 3 do 6 godina koja idu u jaslice međuinstitucionalnog Centra za rano djetinjstvo tijekom 1 jutra i 3 ili 4 popodneva tjedno tijekom školskih razdoblja za grupu 1 (Luxembourg-Kirchberg). Javni naručitelj može ugovaratelju dati mogućnost održavanja tečajeva u srpnju i kolovozu, 1 dan tjedno po grupi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 110 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tečajevi tjelesnog izražavanja

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92000000 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

CPE 5 (lokacija Bertrange-Mamer), 6, rue Gaston Thorn, L-8268 Bertrange, LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor obuhvaća pružanje tečajeva tjelesnog izražavanja za djecu od 3 do 6 godina koja idu u jaslice međuinstitucionalnog Centra za rano djetinjstvo tijekom 1 jutra i 2 popodneva tjedno tijekom školskih razdoblja za grupu 2 (Bertrange-Mamer). Javni naručitelj može ugovaratelju dati mogućnost održavanja tečajeva u srpnju i kolovozu, 1 dan tjedno po grupi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 70 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/03/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/03/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska komisija, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Ugovorna dokumentacija bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3.

Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se na registraciju putem internetske stranice (e-nadmetanja). O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni preko online sustava javne nabave.

Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Neće se objavljivati papirnata inačica.

Ponuditelj se obvezuje izvršiti 30-minutni prikaz u prostorijama ECC-a s djecom u ECC-u.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2017