Bunuri - 57352-2021

Submission deadline has been amended by:  127376-2021
05/02/2021    S25

Belgia-Bruxelles: Achiziționare de echipamente de rețea, de telecomunicații și pentru videoconferințe și servicii conexe (Natacha IV)

2021/S 025-057352

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DIGIT — Informatics, DIGIT.A.3 — ICT Procurement and Contracts
Adresă: 15 07/P001, Rue Montoyer 15
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: A se vedea lista entităților participante din caietul de sarcini al licitației
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6077
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6077
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare de echipamente de rețea, de telecomunicații și pentru videoconferințe și servicii conexe (Natacha IV)

Număr de referinţă: DIGIT/2021/OP/0004
II.1.2)Cod CPV principal
32420000 Echipament de reţea
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționare de soluții de rețea, de securitate de rețea, de telecomunicații audio și video, precum și prestare de servicii de întreținere, de abonamente și alte servicii conexe relevante.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 639 475 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32420000 Echipament de reţea
32400000 Reţele
30230000 Material informatic
32500000 Echipament de telecomunicaţii
71316000 Servicii de consultanţă în telecomunicaţii
50330000 Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Locațiile entităților participante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 639 475 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Stabilitatea necesară a infrastructurilor critice care utilizează soluțiile din domeniul de aplicare al contractului.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 063-145403
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/03/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/03/2021
Ora locală: 10:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise printr-o ședință de deschidere online.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2021