Roboty budowlane - 57369-2017

15/02/2017    S32    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 032-057369

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 030-053348)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

Numer referencyjny: EZ/JRP-370-1/17
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 030-053348

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/03/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: