Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 58035-2018

08/02/2018    S27

Belgie-Brusel: Výzva k podání nabídek č. 06D20/2017/M055 — rámcová smlouva o poskytování podpory při realizaci architektonických a inženýrských projektů

2018/S 027-058035

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction des projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3072
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výzva k podání nabídek č. 06D20/2017/M055 — rámcová smlouva o poskytování podpory při realizaci architektonických a inženýrských projektů

Spisové číslo: 06D20/2017/M055
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování služeb podpory Evropskému parlamentu při realizaci architektonických a inženýrských projektů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 1
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Výzva k podání nabídek č. 06D20/2017/M055 — položka č. 1

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Zadání architektonické a technické pomoci, spočívající především v poskytnutí strukturovaného týmu stavebních specialistů (architekti, inženýři, projektanti, ...).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Výzva k podání nabídek č. 06D20/2017/M055 — položka č. 2

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Zadání projektů, které spočívají hlavně v klasických úkolech projektového řízení ve stavební oblasti na konkrétních projektech.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

a) být zapsaný do živnostenského nebo obchodního rejstříku, s výjimkou případu mezinárodní organizace;

b) mít zvláštní oprávnění na smlouvy o poskytování služeb, které dokládá, že je oprávněn uskutečnit zakázku v zemi svého sídla, nebo být členem příslušné odborné organizace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/04/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/04/2018
Místní čas: 09:30
Místo:

Rue Montoyer, 70 - Bruxelles.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Jeden zástupce od každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Povinná návštěva místa plnění se uskuteční dne 1.3.2018 (10:00).

Podmínky účasti na prohlídce jsou následující:

nejpozději 2 pracovní dny před datem stanoveným pro prohlídku místa musíte sdělit Evropskému parlamentu na e-mailovou adresu INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu následující informace:

— úřední název vaší společnosti,

— e-mailovou adresu vaší společnosti,

— jméno, titul, číslo průkazu totožnosti a datum narození všech osob účastnících se prohlídky (za jednu společnost se prohlídky mohou zúčastnit nanejvýš 2 zástupci).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du président Robert Shuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/02/2018