Υπηρεσίες - 58166-2020

06/02/2020    S26

Δανία-Κοπεγχάγη: Παροχή βοήθειας εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΟΠ και του βιομηχανικού μετασχηματισμού και των διασυνδέσεων μεταξύ τους περιβάλλοντος και της υγείας συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων

2020/S 026-058166

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Πόλη: Copenhagen
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eea.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5877
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5877
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή βοήθειας εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΟΠ και του βιομηχανικού μετασχηματισμού και των διασυνδέσεων μεταξύ τους περιβάλλοντος και της υγείας συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων

Αριθμός αναφοράς: EEA/HSR/20/001
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90713000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο ΕΟΠ αναζητά να συνάψει σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, του βιομηχανικού μετασχηματισμού (Παρτίδα 1) και τις διασυνδέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και της υγείας συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων (Παρτίδα 2).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ενότητα Κυκλικής Οικονομίας και Βιομηχανικού Μετασχηματισμού (Circular Economy and Industrial Leadership Unit)

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90710000 Διαχείριση περιβάλλοντος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (εκτός έδρας) και σε στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με το προσωπικό του ΕΟΠ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στο τμήμα Ι.3.1) της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στον(στους) επιτυχή(είς) υποψήφιο(ους) θα ανατεθεί 1 ή περισσότερες συμβάσεις-πλαίσιο με αρχική διάρκεια 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, με τη δυνατότητα 2 ανανεώσεων κατ' ανώτατο όριο για μια περίοδο διάρκειας 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για κάθε παρτίδα ο στόχος είναι να συναφθούν πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο με επανάληψη διαγωνισμού.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Περιβάλλον και υγεία συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90710000 Διαχείριση περιβάλλοντος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (εκτός έδρας) και σε στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με το προσωπικό του ΕΟΠ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στο τμήμα Ι 3.2) της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 800 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στον(στους) επιτυχή(είς) υποψήφιο(ους) θα ανατεθεί 1 ή περισσότερες συμβάσεις-πλαίσιο με αρχική διάρκεια 24 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, με τη δυνατότητα 2 ανανεώσεων κατ' ανώτατο όριο για μια περίοδο διάρκειας 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για κάθε παρτίδα ο στόχος είναι να συναφθούν πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο με επανάληψη διαγωνισμού.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΙ 2.1) της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 5
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/03/2020
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά, Τουρκικά, Νορβηγικά, Ισλανδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/03/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Εκπρόσωποι των υποψηφίων (1 ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών. Καλούνται να ενημερώσουν τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 6.3.2020 (16.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταφορτώσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία από τον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών («e-tendering») https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5877

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/01/2020