Roboty budowlane - 58220-2020

Submission deadline has been amended by:  161038-2020
06/02/2020    S26

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty drogowe

2020/S 026-058220

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnowskiegory.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – tunel pieszo-rowerowy”

Numer referencyjny: BZP.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy tunelu pieszo-rowerowego zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresu II: tunel pieszo-rowerowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej tunelu pieszo-rowerowego (części nr 2) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIWZ):

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 863 696.40 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.

Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była przygotowana w oparciu o zasadę uniwersalnego projektowania, tj. zaprojektowana infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana w taki sposób, aby powstała infrastruktura służyła jak największej liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w oparciu o „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1220/45/VI/2019 z dnia 5.6.2019 r. opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy tunelu pieszo-rowerowego zawierają:

1) program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową – zapisy dot. zakresu II: tunel pieszo-rowerowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji – dla części dotyczącej tunelu pieszo-rowerowego (części nr 2) – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

3) szacunkowy przedmiar (Załącznik nr 4 do SIWZ):

— 2 – Przedmiar_szacunkowy_tunel (należy uwzględnić technologię wykonania metodą przecisku).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 863 696.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cały zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać do dnia 31.3.2023 r. Zamawiający ustala termin pośredni realizacji zakresu przedmiotu zamówienia dla etapu I: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzenia złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie tunelu o wartości minimum 1 200 000,00 PLN brutto każda, w tym przynajmniej 1 robotę, która obejmowała swoim zakresem wykonanie przejść lub przejazdów podziemnych.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

1) projektantem branży drogowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 projekty budowy lub przebudowy dróg lub ulic o wartości roboty budowlanej równej 1 500 000,00 PLN brutto każda wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2) projektantem branży sanitarnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Ww. projektant musi wykazać się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 1 dokumentację projektową dla przebudowy kanalizacji o długości min. 1 km;

3) projektantem branży elektrycznej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

4) projektantem w specjalności telekomunikacyjnej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

5) kierownikiem robót drogowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

6) kierownikiem robót sanitarnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

7) kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

8) kierownikiem robót telekomunikacyjnych – 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

9) kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

10) kierownikiem robót mostowych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego licząc od daty decyzji o uzyskaniu uprawnień;

11) projektantem w branży mostowej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 lat doświadczenia na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

12) projektantem branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz

być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725)

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725) („świadczenie usług transgranicznych”).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załączniki nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (§ 17 wzoru umowy – Załączniki nr 5 do SIWZ).

Przed podpisaniem (zawarciem) umowy Wykonawca zobowiązany będzie:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXX SIWZ (tj. 10 % zaoferowanej ceny całkowitej brutto);

2. przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia minimum: 2 000 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 219-536670
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/03/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

II. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

2. Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326);

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ofertę i jej załączniki stanowią:

1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) JEDZ;

3) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dot.);

4) pełnomocnictwo;

5) dowód wniesienia wadium.

V. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 193 500,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 z dopiskiem „Wadium – ścieżki rowerowe – tunel”.

VI. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie wezwany do złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. XVII SIWZ).

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia:

1) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 2 do formularza oferty,

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do formularza oferty).

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: warunki określają zapisy pkt 7 rozdz. XV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).

2. Terminy wnoszenia odwołań:

a) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020