Usługi - 58242-2016

Wyświetl widok skrócony

20/02/2016    S36    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Szczecin: Usługi bankowe i inwestycyjne

2016/S 036-058242

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin, p. 343
Osoba do kontaktów: Dorota Pawelec
70-540 Szczecin
Polska
Tel.: +48 914467168
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Faks: +48 914467185

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przetargi.wzp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
Polska

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wybór Wykonawcy mającego pełnić rolę Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Instrumentów Finansowych dla działań: 1.9 – Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe i 1.17 – Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju oraz działania 6.4 – Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej RPO WZ 2014 – 2020).
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Zamówienie będzie obejmować następujące obszary:
1. zarządzanie środkami w kwocie 458 747 835,29 PLN przeznaczonymi w ramach RPO WZ 2014-2020 na instrumenty finansowe takie jak: poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych oraz instrumenty kapitałowe
2. przeprowadzanie naborów na Pośredników Finansowych, którzy będą udostępniać w sposób zwrotny środki na wsparcie ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych;
3. obsługa płatności w ramach współpracy z Pośrednikami Finansowymi;
4. osiąganie wartości docelowych wskaźników RPO WZ 2014-2020 oraz monitorowanie wskaźników właściwych dla działań w ramach realizowanej operacji
5. monitoring i sprawozdawczość realizowanej operacji
6. powadzenie działań informacyjno-promocyjnych
7. utworzenie i posiadanie elektronicznego systemu gromadzenia i wymiany danych w ramach realizowanej operacji
8. przeprowadzanie kontroli na różnych poziomach realizowanej operacji
9. prowadzenie biura menadżera Funduszu Funduszy w województwie zachodniopomorskim
10. realizację operacji zgodnie z zapisami RPO WZ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 a także z wynikami ewaluacji ex-ante Instrumentów Finansowych pn. „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020.
Szczegółowy zakres zadań Menadżera Funduszu Funduszy zostanie doprecyzowany w Umowie o finansowaniu zawieranej pomiędzy podmiotem wyłonionym w wyniku przeprowadzonego zamówienia a Województwem Zachodniopomorskim.
Powyższa Umowa o finansowaniu będzie zawierać co najmniej elementy wskazane w załączniku nr IV do rozporządzenia nr 1303/2013.
Planowana data: 11.4.2016 do 12.2026 r.
Szacunkowa wartość: PLN 21 017 532,07 (koszty zarządzania netto).
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66100000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.2.2016