Roba - 58429-2023

30/01/2023    S21

Hrvatska-Zagreb: Spektroskopski uređaji

2023/S 021-058429

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dunja Epih
E-pošta: depih@ifs.hr
Telefon: +385 14698888
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sistem za Tr-ARPES i optički kriostati za CALT

Referentni broj: VV-R-04/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33114000 Spektroskopski uređaji
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Optički kriostat s LHe Dewarom

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38400000 Instrumenti za provjeru fizičkih značajki
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Nabavlja se jedan optički kriostat i pripadajuća oprema za punu funkcionalnost sustava.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 6
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Da

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 133-379215

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: U-24/2022
Grupa br.: 2
Naziv:

Optički kriostat s LHe Dewarom

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
28/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Ansar-analitika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12100614190
Poštanska adresa: Zagrebačka cesta 164a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ansar@ansar-analitika.hr
Telefon: +385 17980857
Telefaks: +385 13745690
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 213 000.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/01/2023

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
33114000 Spektroskopski uređaji
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ne

VII.1.4)Opis nabave:

Izmjena rok isporuke, odnosno izvršenja ugovora

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Početak: 19/01/2023
Završetak: 30/05/2023
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 0.01 EUR
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Ansar-analitika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12100614190
Poštanska adresa: Zagrebačka cesta 164a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ansar@ansar-analitika.hr
Telefon: +385 17980857
Telefaks: +385 13745690
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Novi rok isporuke robe je do 30. travnja 2023. godine, a rok izvršenja ugovora do 30. svibnja 2023. godine

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Prodavatelj je dostavio zahtjev za izmjenom ugovora te istom priložio izjavu proizvođača opreme u kojoj se navodi kako uslijed problema s globalnim lancem opskrbe elektroničkih komponenti i sirovina neće biti u mogućnosti dostaviti Prodavatelju robu u roku koji je propisan ugovorom. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju razvidno je da je do potrebe za izmjene došlo zbog okolnosti koje pažljivi naručitelj u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, da se izmjenom ne mijenja cjelokupna priroda ugovora te da se u predmetnoj stvari ne radi o povećanju koje je veće od 30%.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 28 269.96 EUR
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 28 269.96 EUR