Lieferungen - 58567-2021

05/02/2021    S25

die Slowakei-Bardejov: Maschinen zur Verwendung bei der Herstellung von alkoholischen oder Fruchtgetränken

2021/S 025-058567

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Malt - BJ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48102296
Postanschrift: J. Grešáka 2877/22
Ort: Bardejov
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 085 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Patrik Vilček
E-Mail: 52patrik52@gmail.com
Telefon: +421 918323598
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://emem.eranet.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18556
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425273
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://emem.eranet.sk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Podnikateľská činnosť.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mini pivovar

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42213000 Maschinen zur Verwendung bei der Herstellung von alkoholischen oder Fruchtgetränken
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 339 440.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42213000 Maschinen zur Verwendung bei der Herstellung von alkoholischen oder Fruchtgetränken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Bardejov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 339 440.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program Výskum a inovácie, kód projektu v ITMS2014+: 313031F945

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmetná zákazka sa nedelí na časti z dôvodu komplexnosti zariadenia. Ide o jeden logický celok, ktorý nie je možné rozdeliť. Jednotlivé strojné zariadenia spolu úzko súvisia a nie je možné ich obstarať jednotlivo.

2. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 5 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke sú upravené v Súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

A) Zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov na ÚVO preukáže záujemca/uchádzač podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5.

B) Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

C) Potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

D) Potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

E) Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku.

F) Dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

G) Čestným vyhlásením uchádzač/záujemca preukáže podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) nemá uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

H) Uchádzač/záujemca sa podľa §32 ods. 1 písm. g) nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

I) Uchádzač/záujemca sa podľa §32 ods. 1 písm. h) nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

J) Preukázanie splnenia osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

K) Splnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

L) Uchádzač je povinny predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ako scan originálu alebo úradne overenej kópie.

M) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Úspešný uchádzač bude povinny strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas trvania projektu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a bude povinny poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od budúcej kúpnej zmluvy v prípade, ak nedôjde k plneniu zmluvy a výsledky finančnej kontroly verejného obstarávateľa/kupujúceho zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva.

3. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci obchodných podmienok definovaných v návrhu kúpnej zmluvy zloženie garančnej zábezpeky vo výške 5 % z kúpnej ceny. Podrobné podmienky jej zloženia sú definované v článku VIII. kúpnej zmluvy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/03/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 11:30
Ort:

Sídlo verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zároveň umožní uchádzačom zúčastniť sa otvárania ponúk aj online cez systém Eranet.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme Eranet na URL adrese: https://emem.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://emem.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/112)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinny zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://emem.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://emem.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnuty JavaScript, zapnuté Cookies.

4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme Eranet, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

5. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. Jednotného európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinny predložiť Jednotný európsky dokument s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov III. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

6. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po kladnom výsledku administratívnej kontroly vykonanej Sprostredkovateľským orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie (ak sa vyžaduje).

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2021