Услуги - 59055-2019

07/02/2019    S27

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно нуждите от обучение на съдебните служители в ЕС относно законодателството на ЕС

2019/S 027-059055

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4370
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно нуждите от обучение на съдебните служители в ЕС относно законодателството на ЕС

Референтен номер: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0131
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на настоящото проучване е да се очертаят подробно нуждите от обучение относно законодателството на ЕС на различни типове съдебни служители съгласно съответните им функции в държавата — членка на ЕС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 260 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Заданията, които трябва да бъдат изпълнени от бъдещия изпълнител:

— да очертае подробно всички различни професии на съдебни служители в държавите — членки на ЕС и да определи всичките им функции по такъв начин, че да могат да се правят сравнения между държавите членки,

— да определи различните функции на съдебните служители, които включват аспекти на законодателството на ЕС,

— да оцени нуждите от обучение, които произтичат от осъществяване на функциите, включващи аспекти на законодателството на ЕС, включително на какво равнище (национално — с разбивка на съдебно ниво (федерално/регионално/местно), когато е уместно — или европейско) и на какъв език (чужд/английски или национален език) ще бъдат по-добре задоволени тези нужди,

— да изброи различните професии на съдебни служители, които изпълняват функции, изискващи обучение относно законодателството на ЕС, с препратка към съответните им функции,

— да актуализира описанието на националните системи за обучение за съдебни служители, създадени до проучването през 2014 г. и да го допълва с описанието на доставчиците на обучения на равнище ЕС, включени в обучението на съдебните служители и техните свързани дейности,

— да очертае текущата оферта за обучение относно законодателството на ЕС за съдебни служители в ЕС,

— да направи препоръки за подобряването на обучението относно законодателството на ЕС на съдебните служители на национално равнище и на равнище ЕС,

— да направи препоръки относно най-добрите конкретни варианти, за да се осъществи свързването в мрежа на равнище ЕС на всички доставчици на обучения за съдебни служители.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 260 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма „Правосъдие“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/03/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/03/2019
Местно време: 11:00
Място:

Commission building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

За британски оференти:

Моля, имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, правилата за достъп до процедури за обществени поръчки на ЕС за икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не се осигурява от действащите законови разпоредби, на кандидатите или оферентите от Обединеното кралство може да бъде отказан достъп до процедурата за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2019