W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 59055-2019

07/02/2019    S27

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące potrzeb szkoleniowych pracowników sądów w zakresie prawa unijnego w Unii Europejskiej

2019/S 027-059055

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Adres pocztowy: Office MO59 04/21
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4370
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie dotyczące potrzeb szkoleniowych pracowników sądów w zakresie prawa unijnego w Unii Europejskiej

Numer referencyjny: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0131
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszego badania jest szczegółowe określenie potrzeb szkoleniowych w zakresie prawa UE dla pracowników sądów na różnych stanowiskach, zgodnie z ich zadaniami w państwach członkowskich UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 260 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadania przyszłego wykonawcy będą następujące:

— szczegółowe określenie wszystkich stanowisk zajmowanych przez personel sądowy w państwach członkowskich UE oraz określenie wszystkich ich zadań w taki sposób, aby umożliwić porównania między państwami członkowskimi,

— określenie różnych zadań pracowników sądów, które dotyczą aspektów prawa UE,

— ocena potrzeb szkoleniowych wynikających z wykonywania zadań związanych z aspektami prawa UE, z uwzględnieniem na którym szczeblu [krajowy - w stosownych przypadkach z podziałem na szczeble sądownictwa (federalny/regionalny/lokalny) - lub europejski] oraz w jakim języku (obcy/angielski lub język narodowy) potrzeby te byłyby lepiej zaspokojone,

— określenie różnych stanowisk zajmowanych przez personel sądowy, który wykonuje zadania wymagające szkolenia w zakresie prawa UE, z odniesieniem do odpowiednich zadań,

— aktualizacja opisów krajowych systemów szkoleń dla personelu sądowego ustanowionych w badaniu z 2014 r. i uzupełnienie go o opis podmiotów świadczących usługi szkoleniowe na poziomie UE, oferujących szkolenia personelu sądowego i realizujących związane z nimi działania,

— określenie aktualnej oferty szkoleniowej w zakresie prawa UE dla pracowników sądów w UE,

— sformułowanie zaleceń dotyczących poprawy szkolenia pracowników sądów w zakresie prawa UE na poziomie krajowym i na poziomie UE,

— sformułowanie zaleceń dotyczących najlepszych konkretnych wariantów, które umożliwią utworzenie na poziomie UE sieci wszystkich podmiotów świadczących usługi szkoleniowe dla personelu sądowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 260 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program „Sprawiedliwość”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Commission building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dotyczy oferentów brytyjskich:

należy mieć świadomość, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE brytyjscy kandydaci i oferenci będą podlegać zasadom dostępu do unijnych procedur udzielania zamówień podmiotom gospodarczym w państwach trzecich w zależności od wyniku negocjacji. Jeżeli taki dostęp nie zostanie przewidziany w obowiązujących przepisach prawnych, kandydaci lub oferenci ze Zjednoczonego Królestwa mogą zostać wykluczeni z udziału w procedurze przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2019