Leveringen - 59477-2021

05/02/2021    S25

België-Brussel: Databasebeheerssysteem

2021/S 025-059477

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smals
Nationaal identificatienummer: 0406.798.006_22478
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: C. Stoquart
E-mail: tenders@smals.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398358
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: zie nadere inlichtingen.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zie nadere inlichtingen.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van een te onderhouden Data Centre Infrastructure Management Software

Referentienummer: Smals-BB-001.036/2019-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48612000 Databasebeheerssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht beoogt de selectie en installatie van een software die toelaat alle infrastructuren van het datacenter (Data Center Infrastructure Management Software-DCIM) – vloeroppervlakte, racks, IT assets, connectiviteit, energy en andere resources — op een professionele manier te beheren waardoor de efficiëntie, productiviteit en veiligheid van het beheer verbeterd wordt en er een betere service aan Smals en leden van Smals geleverd kan worden. De opdracht omvat meer bepaald de levering van de software, de technische expertise bij de installatie ervan, het voorzien van de nodige opleidingen aan de gebruikers en ten slotte een onderhoudscontract van initieel één jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 557 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
72500000 Informaticadiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht beoogt de selectie en installatie van een software die toelaat alle infrastructuren van het datacenter (Data Center Infrastructure Management Software-DCIM) – vloeroppervlakte, racks, IT assets, connectiviteit, energy en andere resources — op een professionele manier te beheren waardoor de efficiëntie, productiviteit en veiligheid van het beheer verbeterd wordt en er een betere service aan Smals en leden van Smals geleverd kan worden. De opdracht omvat meer bepaald de levering van de software, de technische expertise bij de installatie ervan, het voorzien van de nodige opleidingen aan de gebruikers en ten slotte een onderhoudscontract van initieel één jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Administratieve en commerciële voorwaarden / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. De mate van afstemming op de behoeften van verschillende niveauklassen / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. De aangeboden diensten en hun kwaliteit / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er is geen enkele verplichte optie voorzien. Vrije opties kunnen voorgesteld worden door de inschrijvers voor zover ze samenhangen met het voorwerp van de opdracht en relevant zijn voor Smals. Ze zullen voorgesteld worden in een afzonderlijk deel van de offerte.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Smals is een vereniging van openbare instellingen van SZ, van de sector van de gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun informatiebeheer, zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 017-035891
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering en installatie van een te onderhouden Data Centre Infrastructure Management Software

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIMAC
Postadres: Arthur De Coninkstraat 5
Plaats: Kortenberg
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3070
Land: België
E-mail: nicolas.le.fevere.de.ten.hove@simac.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 557 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Smals is een vereniging van openbare instellingen van SZ, van de sector van de gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector,de gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun informatiebeheer,zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken;

2. Opmerking punten II.1.7) en V.2.4).

De initiële raming van het totaalbedrag van de opdracht is een raming van het bedrag van de opdracht en niet een maximale totale waarde van de opdracht.

De totale waarde van de opdracht is gebaseerd op het scenario dat in het bestek wordt beschreven en dat de vergelijking van de offertes mogelijk heeft gemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Internetadres: http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Smals vzw
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België
Internetadres: www.smals.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/02/2021