Diensten - 59768-2020

06/02/2020    S26

Litouwen-Alytus: Technische ontwerpdiensten

2020/S 026-059768

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 188706935
Postadres: Rotušės a. 4
Plaats: Alytus
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-62504
Land: Litouwen
Contactpersoon: Vida Šerkšnienė
E-mail: vida.serksniene@alytus.lt
Telefoon: +370 31555127
Fax: +370 31555191
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alytus.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6763
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Techninių, supaprastintų projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Referentienummer: 452321
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių susisiekimo komunikacijų techninių, supaprastintų projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 471 900.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotušės a. 4, Alytus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamos neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių susisiekimo komunikacijų techninių, supaprastintų projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos.

Planuojamas parengti projektų kiekis 2019–2021 m.:

1) rekonstravimo ir remonto – 33 vnt.;

2) naujos statybos – 8 vnt.;

3) supaprastintų projektų kiekis – 5 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 175-426510
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
Nationaal identificatienummer: 304886970
Postadres: Savanorių pr. 187-314
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50177
Land: Litouwen
E-mail: nerijus@tipprojektai.lt
Telefoon: +370 67045006
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Bendrieji statybų projektai“
Nationaal identificatienummer: 300510892
Postadres: Savanorių pr. 187-304
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50177
Land: Litouwen
E-mail: info@bsprojektai.lt
Telefoon: +370 37712433
Fax: +370 37712433
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 422 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 5 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

UAB,,Rokmas“ suteiks vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projektavimo paslaugas.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „TEC Infrastructure“
Nationaal identificatienummer: 226145870
Postadres: L. Zamenhofo g. 3
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-06332
Land: Litouwen
E-mail: infrastructure@tec.lt
Telefoon: +370 52105318
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 444 480.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 9 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

MB,,Tinklų projektai“ suteiks vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projektavimo paslaugas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

2) pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Postcode: LT-44312
Land: Litouwen
Telefoon: +370 37490941
Fax: +370 37324164
Internetadres: www.kat.lt
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Perkančioji organizacija teikėjų pretenzijas ir skundus nagrinėja vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2020