Услуги - 60351-2020

Submission deadline has been amended by:  127377-2020
07/02/2020    S27

Гъpция-Maroussi: Услуги за подкрепа във връзка с Рамката за сертифициране на киберсигурността в ЕС

2020/S 027-060351

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Street
Град: Maroussi
код NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Пощенски код: 15124
Държава: Гърция
Лице за контакт: Procurement Officer
Електронна поща: procurement@enisa.europa.eu
Телефон: +30 2814409711
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Киберсигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за подкрепа във връзка с Рамката за сертифициране на киберсигурността в ЕС

Референтен номер: ENISA F-COD-20-T02
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Исканите услуги трябва да обхващат дейностите на ENISA в областта на изготвяне на схеми за сертифициране на киберсигурността.

Примерите включват:

— разглеждане на вътрешния пазар, както и на международните аспекти, свързани с пазарни, организационни, технически и правни аспекти,

— анализ на пазарните сектори, които вероятно ще се възползват от сертифицирането на киберсигурността, включително:

—— пазарни изисквания към схемите за сертифициране от гледна точка на потребителите, услугите и технологиите;

—— ключови фактори за осигуряване на приемането на пазара, както и недискриминационен достъп до пазара;

—— съществуващи национални схеми, тяхната пазарна позиция и потенциални области за подобрение;

—— потенциални синергии със схеми за сертифициране, съответстващи на Акта за киберсигурността (CSA), за други пазарни сектори.

— пазарни проучвания относно използването на схеми за сертифициране на киберсигурността;

— проучване и документиране на пазарните аспекти на сертифицирането;

— подкрепа за подготовката и прилагането на специфични за сектора оценки на риска.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
79130000 Нотариални услуги
79132000 Услуги по нотариални заверки и удостоверяване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: EL30 Aττική
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

От оферентите се очаква да имат експертен опит и познания по следните теми:

— съответното законодателство на ЕС, по-специално Актът за киберсигурността (CSA) и регулаторната рамка на европейския и международния пазар;

— Европейски пазар на ИКТ, секторни домейни и техните ИКТ услуги. Основни заинтересовани страни и техните роли и бизнес цели, позиция на международния пазар, зависимости от неевропейски доставчици на услуги или технологии;

— типични специфични за сектора изисквания за оценяване и сертифициране на ИКТ продукти, съществуващи схеми за сертифициране и тяхното положение в съответните пазарни сектори;

— типични системни архитектури за ИКТ услуги и свързани ИКТ продукти;

— типични вектори за атака. Възможности на типовете потенциални нападатели:

— стандарти за оценка на риска (например ISO/IEC 27005) и текуща работа, предприета от съответните органи по стандартизация;

— практически опит в извършването на оценки на риска;

— схеми за оценка и сертифициране на сигурността на продуктите от ИКТ (напр. CC/SOGIS схеми, EMVCo, FIDO) и съответните стандарти;

— оценяване и сертифициране на ISMS въз основа на сериите стандарти ISO / IEC 27000;

— определяне и прилагане на схеми за оценка и сертифициране;

— генериране на профили за защита, цели за сигурност;

— разрешаване и управление на лаборатории за оценка, процеси за осигуряване на качество за лаборатории за оценка;

— валидиране на резултатите от оценката и издаване на сертификати;

— събиране на изискванията на заинтересованите страни, обобщаване и документиране на различни становища и гледни точки;

— създаване на техническа документация.

Въз основа на годишната работна програма на ENISA, автоматично ще се стартират различни конкретни поръчки за избраните рамкови изпълнители въз основа на процедурата за „Повторно стартиране на конкурс“. В зависимост от нуждите на възлагащия орган и бюджетната наличност, цялостният бюджет може да бъде увеличен с до 50 %, като се използва „процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Последващият рамков договор ще бъде за първоначален период от 12 месеца, като може да се подновява на годишна база до максимална продължителност 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/03/2020
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/03/2020
Местно време: 11:30
Място:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, ГЪРЦИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето може да присъства не повече от 1 законен представител на всеки участващ оферент. Оферентите трябва да информират Агенцията писмено за своето намерение да присъстват по електронна поща до procurement@enisa.europa.eu най-малко 2 работни дни преди заседанието по отваряне. Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2600
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/01/2020