Usluge - 60351-2020

Submission deadline has been amended by:  127377-2020
07/02/2020    S27    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Grčka-Maroussi: Usluge podrške u vezi s okvirom za kibersigurnosnu certifikaciju u EU-u

2020/S 027-060351

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za kibersigurnost
Poštanska adresa: 1 Vasilissis Sofias Street
Mjesto: Maroussi
NUTS kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Poštanski broj: 15124
Država: Grčka
Osoba za kontakt: Procurement Officer
E-pošta: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.enisa.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Kibersigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge podrške u vezi s okvirom za kibersigurnosnu certifikaciju u EU-u

Referentni broj: ENISA F-COD-20-T02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Zatraženim uslugama obuhvaćene su aktivnosti ENISA-e u području izrade programa kibersigurnosne certifikacije.

Primjeri uključuju sljedeće:

— rješavanje pitanja internog tržišta kao i međunarodnih aspekata koji se tiču tržišnih, organizacijskih, tehničkih i pravnih aspekata,

— analiza tržišnih sektora koji će vjerojatno imati koristi od kibersigurnosne certifikacije, uključujući:

—— tržišne zahtjeve za certifikacijskim programima od korisnika, gledište pružatelja usluga i tehnologije;

—— ključne čimbenike za osiguranje prihvaćanje tržišta i nediskriminatoran pristup tržištu;

—— postojeće nacionalne programe, njihov položaj na tržištu te potencijalna područja za poboljšanje;

—— potencijalne sinergije s certifikacijskim programima sukladnim s CSA-om za ostale tržišne sektore.

— tržišne studije o početku kibersigurnosnih certifikacijskih programa,

— istraživanje i dokumentacija tržišnih aspekata certificiranja,

— podrška pripremi i provedbi procjena rizika specifičnih za sektor.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
79130000 Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja
79132000 Usluge ovjeravanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: EL30 Aττική
II.2.4)Opis nabave:

Očekujemo da će ponuditelji posjedovati stručnost i znanje o sljedećim područjima:

— relevantno zakonodavstvo EU-a, ponajprije CSA-a i regulatornog okvira na europskom i međunarodnom tržištu,

— europsko tržište informacijske i komunikacijske tehnologije, sektorski domeni i njihove usluge informacijske i komunikacijske tehnologije. Glavni dionici i njihove uloge te poslovni ciljevi, položaj na međunarodnom tržištu, zavisnosti od neeuropskih pružatelja usluga ili tehnologije,

— tipični zahtjevi specifični za sektor za procjenu i certificiranje proizvoda ICT-a, postojeći certifikacijski programi i njihov položaj u relevantnim tržišnim sektorima,

— tipične sistemske arhitekture za usluge ICT-a i uključene proizvode ICT-a,

— tipični vektori napada. Sposobnosti vrsta potencijalnih napadača,

— norme o procjenama rizika (npr. ISO/IEC 27005) i aktualne aktivnosti koje poduzimaju povezana tijela za normizaciju,

— praktično iskustvo u izvršavanju procjena rizika,

— procjena sigurnosti proizvoda ICT-a i certifikacijski programi (npr. programi CC/SOGIS, EMVCo, FIDO) te povezane norme,

— procjena sustava upravljanja sigurnošću informacija i certificiranje temeljeno na nizu normi ISO/IEC 27000,

— definiranje i provedba procjene i certifikacijskih programa,

— generiranje zaštitnih profila, sigurnosnih ciljeva,

— osposobljavanje laboratorija za procjenu i upravljanje njima, procesi osiguranja kvalitete za laboratorije za procjenu,

— vrednovanje rezultata procjene i izdavanje certifikata,

— prikupljanje zahtjeva dionika, agregiranje i dokumentiranje različitih mišljenja i stajališta,

— generiranje tehničke dokumentacije.

Različiti pojedinačni ugovori temeljeni na godišnjem programu rada ENISA-e pokretat će se periodično s uspješnim okvirnim izvoditeljima na temelju postupka „ponovnog otvaranja nadmetanja”. Ovisno o potrebama javnog naručitelja i dostupnom proračunu ukupni se proračun može povećati za najviše 50 % s pomoću „pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje”.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovori koji će iz toga proizaći bit će inicijalno sklopljeni na 12 mjeseci, a mogu se obnoviti godišnje do najviše 4 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/03/2020
Lokalno vrijeme: 18:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/03/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
Mjesto:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRČKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 1 pravni zastupnik po ponuditelju može biti prisutan javnom otvaranju ponuda. Ponuditelji moraju Agenciju obavijestiti o svojoj namjeri o sudjelovanju pisanim putem slanjem e-pošte na adresu procurement@enisa.europa.eu najmanje 2 radna dana prije javnog otvaranja ponuda. U suprotnom javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/01/2020